รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๑๗ - โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนโชติอยู่ภิรมย์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเจตขจีพรรณโฉมศรีโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรนลินบุญช่วยโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาป.ตรีนายเจตุพนธ์ลีสุรพงศ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษดาคงใจโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเจษฎาพรรณเจริญพานิชโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์ชนิตประทุมนันท์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8อุดมศึกษาป.ตรีนางฐิติพรหลักคำโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพงษ์พรายเพ็ชรโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10อุดมศึกษาป.ตรีนายณรงค์จันทะหงษ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรินทร์มัศยามาตโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12อุดมศึกษาป.ตรีนายถนอมชัยทองมุลโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรกฤติหงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทักษอรภูมิเจริญโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธินนท์พวงพัฒโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16อุดมศึกษาป.ตรีนายธนกรสามงามไกรโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์จันทร์คำโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18อุดมศึกษาป.ตรีนายธนัชณรพงษ์สร้อยทองโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนัสขุนทองนาโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธนาวดีบุญโสภาโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21อุดมศึกษาป.ตรีนางนฤมลบุญช่วยโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวบัวลอยกาเฟยโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23อุดมศึกษาป.ตรีนายบุญมีน้อยแก้วโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24อุดมศึกษาป.ตรีนายประสาทคูณมาโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปาริศาขำแย้มโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26อุดมศึกษาป.ตรีนางพรรณกิจวดีมณีวัชราภรณ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27อุดมศึกษาป.ตรีนายพิชัยสารพงษ์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิชิตาพรบุญมีโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรดาภัคธรรมคุณโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30อุดมศึกษาป.ตรีนายละอออ้นโตนโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31อุดมศึกษาป.ตรีนางวลีรัตน์สาระพางค์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32อุดมศึกษาป.ตรีนายวิไลสรรเจริญโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33อุดมศึกษาป.ตรีนางศรีพนัสชานุโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34อุดมศึกษาป.ตรีนายศักดาพรรณสร้อยทองโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศิริวิภาพูลหนองรีโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36อุดมศึกษาป.ตรีนายสมชายวิมานรัตน์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37อุดมศึกษาป.ตรีนางสวิตตาอ้นโตนโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสายฝนต่อพรไพบูลย์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสิรีลักษณ์แก้ววิเชียรโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุชาดาอ่ำเกิดโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41อุดมศึกษาป.ตรีนางสุพักตราสรรเจริญโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวหยกทิพย์สร้อยทองโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43อุดมศึกษาป.ตรีนายอดุลย์ลิขิตโมไนยาพัฒน์โรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอมรภัคบุญประสพโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45อุดมศึกษาป.ตรีนายอ่อนจันทร์บุญช่วยโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46อุดมศึกษาป.ตรีนางอำไพวัลย์คูณมาโรงเรียนวัดท่ามะขามวัดราษฎร์ประชุมชนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี