รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๑๔ - โรงเรียนเทศบาล ๔
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินตราโสพิมพ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพัฒน์มูลเกตุโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรกฤษณ์เรณูแย้มโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธงชัยสิทธิวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำฝนสถาวรสมิตรโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรหมื่นศักดาโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวดีอุ่นแทนโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศพลไว้สกุลโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพรตบุญประสานโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวัฒน์แดงดำรงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอังคารสว่างอารมณ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาณัฐธนาเวชโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอินทิราแสวงวงษ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจน์สุรีย์ชื่นอารมณ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติคุณชฎาภิมุขโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิราพรมมาโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลทิตย์ขำหยี่โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณนิดาส่องสว่างโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทัศ-โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแทนคุณแผนสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาคินฉันทิยนันท์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกเพ่งผลโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤเบศวร์หนองห้างโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแป้ง-โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์บัวคำโคตรโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศธรเสนารินทร์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรมันต์เอี่ยมองค์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรณ์ใจซื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรชัยสุสดีโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรุณคำมิทันโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแอนนา-โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไอยรินทร์เกตุกุลโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกพรนิลเจียรนัยโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิณัฐตาแก้วดำรงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเจริญชัยสิทธิวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเฉลิมชัยสังขรังสีโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนะกิจราคาโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนายุทธสงรักษ์โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโซเฟียโวเร่นเม็คกิโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติวรดาเรณูแย้มโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐดนัยเร่งรัดโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวรรณเขียนหินตั้งโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรเจริญโภไคยสิริโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวินท์จันทรโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัชพรจงสมจิตรโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนาธิปเปลี่ยนสมัยโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระศักดิ์อำไร่ขิงโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำฝนแป้นทองโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัณณพรอยู่จิตรเจริญพรโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยะพงษ์งามขำโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านชุกกุ่มวัดเทวสังฆารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี