รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๗๑๘๑ - โรงเรียนวัดยางยี่แส
ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลชนกสงบจิตรโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติวัฒน์ทบทะราบโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญชนกสุพรรณกานต์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเดชรัตน์อยุู่กลางโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญรัตน์ทนเถื่อนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรจันทาทองโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิตยาวรรณสุวรรณช้างโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรเจริญสุขโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรวิสุทธิ์กลิ่นหอมโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมณีมาลาแก้วบัวดีโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมลฤดีวังภูมิใหญ่โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศศิลบัวกลิ่นโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารีญายนต์วิสูตรโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชชัยสียอดแสโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาพวงพั่วเพชรโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดนุสรณ์แดงพยุงโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทวีนันท์หมีสกุลโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวินท์แก้วสระแสนโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธวัฒน์อินทร์ทองดีโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันชกรณ์รักรุ่งโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิติวัฒน์ประเสริฐสุโขโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิระวัฒน์วงษ์บัณฑิตโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภโชคเจริญผลโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฏวรรณทองเหมโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกแก้ววิชิตโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญชนกยอดเพชรโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยฉัตรอยู่ฤทธิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริลักษณ์ผลิศรโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชาวดีเตชะชื่นโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาพรบุญจุนโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุหงาเสร็จกิจโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาภัทรเทพสถิตย์ศิลป์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิชาศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิญญาพลเวียงโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี