รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๗๑๘๑ - โรงเรียนวัดยางยี่แส
ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพันธ์กลิ่นหอมโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาพรประเสริฐโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรรณิการ์ทับทิมสุขโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษติกวินภู่พูลพันธ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาสุวรรณช้างโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยกรอุ่มน้อยโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกรียงศักดิ์แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลธิชาประทุมสูตรโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบูญรอดกล่อมดีโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาทองพิกุลโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีระวัฒน์จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรังสรรค์ขุมขังโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัฒนศิลป์ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุธาสินีสิงห์สวัสดิ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเสาวรักษ์พัดพันธ์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงองค์อรบุตรดีโรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิศรสงัดรัมย์โรงเรียนวัดโคกยายเกตุวัดโคกยายเกตุคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกสิทธิ์-โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรโง่นสูงเนินโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนันท์ตามสมัยโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรโง่นสูงเนินโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิพัฒน์เพิ่มผลโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตภาสพันธ์ทองดีโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเชิดศักดิ์ราชชมพูโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรีชาพรกิ่งทองโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรพลจันทร์หอมโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิศักดิ์ครเอี่ยมโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิวิชญ์ยันยงค์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัทพงษ์เปรมจันทร์วงษ์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรพัฒน์ขวัญดีโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอำนาจทองเหมโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรนันท์เพชรศรีโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฬาลักษณ์รักรุ่งโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสวรรณสระทองดีโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำหนึ่งสืบเมฆโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวาสนาศักดิ์แสนโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสายใจ-โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรณษาชีวพานิชโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรณษาทองฤทธิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐนรีผ่องแผ้วโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวาเทพรัตนวิชัยโรงเรียนวัดยางยี่แสวัดยางยี่แสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี