รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๖๐๔๗ - โรงเรียนวัดทะเลบก
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกมลศักดิ์รอดดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์เดชดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญข้าวมลภิรมย์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
4มัธยมศึกษาม.๓นายนิรันดรขุนแก้วโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชชานนท์ชาววังเย็นโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารวีลิขิตวัฒนชัยโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชาลิสาฟักลำพูโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุวรรณบูชาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวัฒน์รัตน์ประโคนโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนานันต์เพ็งกลัดโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเขมทัตบุญชูโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญานิศาหวังเขื่อนกลางโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคณนภัสแจ้งดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐริกาสาลีผลโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคันธรักษ์วงษ์นาคโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัฒน์เจ้วจินดาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจรูญศักดิ์ดอนรอดไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐสุดาปราบภัยโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรพัฒน์คำมาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชานันท์เสถียรวงศ์นุษาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุเทียนดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรจำเมืองโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑามาศนิติสุขโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธเนศแหยมประเสริฐโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณรงค์ศักดิ์ดวงศรีโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาปราบภัยโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณฤดีสลักศิลป์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปณิธานโพธิ์พิจิตรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัชดาพงษ์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประฏิพัฒน์ระดาบุตรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรัชญานันท์วันทยาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเดชาวัตแซ่จึงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรสระทองแพโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์ศรัณย์อารมย์ชื่นโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนัฐพลชูนามชัยโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลทรัตน์ชุ่มดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปวัญสิริไทรทองโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชนิดาต่อแก้วโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพนธกรศรีมนตรีโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ชนกสุขใจโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรุจจิตต์รัตนสุขโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคภูมิพระพงษ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเรืองวิทย์นุสาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาวินีแสงศรีโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรพลทองมณีโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมณเฑียรรัตพันธ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิไลพรปั้นดาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรพีภัทรพัดโตโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุนทรเส็งดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรพีภัทรสาดดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม