รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๖๐๔๗ - โรงเรียนวัดทะเลบก
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกมลเทพรอดดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชกรเขียนสังข์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาบูชาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญานัฏเจริญผลโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐธิมาหอมสุวรรณโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตดนย์อารมย์ชื่นโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนโชติบุญชูโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์รวีสุขแสงศรีโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันท์นภัสเทียมดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขนิษฐาดอนเนตรงามโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิชาพรชาววังเย็นโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพงษ์สุวรรณปทุมโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรพิพัฒน์มัติโกโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิธิพรโชติดิฐสกุลโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแพรวาโปร่งกลิ่นโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญสิตาปลีชลโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุทธกองเกตุใหญ่โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมนต์ฑลรัตพันธ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณวิสาชาวไทยโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวายุคำมาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภณัฐเส็งดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศุภวรรณเฉียวฉุนโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสรัชคำหอมโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสันติทองเกิดหลวงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิรภัทรปาดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริรัศมิ์พูลดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตย์จันทาสีโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรนันท์อินทร์คงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชิษณุพงศ์ใจตรงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์บูชาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัคจิราใจคงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนายุทธศิลารักษ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนัฐวุฒิทองคำใหญ่โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
34มัธยมศึกษาม.๑นางสาวปทุมมาศรีไสลโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทรลภากันทะมังโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม