รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๖๐๔๗ - โรงเรียนวัดทะเลบก
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์อารมย์ชื่นโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤชพลศรีตองอ่อนโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยาพัฒน์เสมคำโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชพลศรีสมุทรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรเซี่ยงฉินโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกษมณีโชคประกอบบุญโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรยุทธหนูเลิศโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกษิณีมีใหญ่โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนะโมปั้นศรีนวลโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณากรล้ำเลิศโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรเทพทองบางหลวงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรูณศักดิ์กลิ่นนิ่มนวลโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรพจน์หรั่งบุญลือโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันจิราใจน้ำโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยวัฒน์แก้วดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยวัฒน์ร้อยแก้วโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินกรนิติสุขโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโชติวราแตงเอี่ยมโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ศักดิ์เส็งดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐนันท์บูชาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐปคัลภ์ศรีเชียงสาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัฒน์สาหร่ายโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาวรรณสุขพันธ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดนัยอินทรปัจฉาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชิตศิริพินโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรทองนุ่มโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนพัชนันต์ดอนแก้วภู่โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัฐวุธอินทร์กันหาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจมาศพานาเรียงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลายฟ้าแพรเขียวโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณรพีวงศ์ประเสริฐโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยวัฒน์พูลทรัพย์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยะพันธุ์บุญเกิดโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรสืบมาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรสินีเจเถื่อนโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิทักษ์พงศ์พิศเพียรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิไลวรรณใจเที่ยงแท้โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทราทองทรวงโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภีรภัทรเกตุรังษีโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูมิภัทรบูชาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมงคลวงศ์คอคุ้มโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรพลมาลัยชัยสิทธิ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรัญญูหรั่งฤทธิ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรพลแย้มโอจโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวันชนะชุ่มดอนไพรโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภพลสัมมาขันธ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสติตายังแช่มโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุพจน์พระพงษ์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุวัตรบูชาโรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิญญารัตนชัยณรงค์โรงเรียนวัดทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดนครปฐม