รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๖๐๔๑ - โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 306 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณใจเอื้อยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลวรรณปุริมาเตโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิทย์สระทองแช่มโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตยชญ์มาลัยชัยสิทธิ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษสกุลทองอ่วมใหญ่โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกลวัชร์จันทร์คล้ายโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกีรติเพ็งพลอยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐาปนชาวไทยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรรื่นจิตต์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ตะภาโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐธัญชัดช่วงโชติโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัชต์นุตโรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชาธรเจริญกิจสมบูรณ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทรงพลปิ่นเปียโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์คชสวัสดิ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์ชินะเกิดโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์เล้าทวีทรัพย์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวินท์วงษ์เจริญโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธเนศพลทองจันทร์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันยพัฒน์ภูริเทเวศร์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาวินคงสำราญโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลมณีนิลโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวพรรษแซ่ลิ้มโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติศาสตร์เสียมไหมโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิธิศักดิ์เทียมทองโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐพีขุนศรีรักษาโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาทรัพย์สถิตฉินโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภัสสร์สิรีศรีจักรโคตรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวดีแสงวิเชียรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมษฐ์เสือขำโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศเกษประทุมโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัณทัศน์ใจตรงโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัณทิตาเบาโพธิ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยลักษณ์ฤทธิ์แคล้วโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยวัฒน์ปิ่นแก้วโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะวรรณสระทองพิมพ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณกานต์ทับทรวงโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายผลิตโชคสดดอนไพรโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์ศรัณย์เดชพงษ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรธีราทองคำใหญ่โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชชาวดีสีหรั่งโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรกรณ์บูชาโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์สุจีสระทองลอยโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพุฒิพงศ์ศรีแสงฉายโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภคพรนาคคำโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภณาภรณ์สุขสำราญโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพงศ์คำใหญ่โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณีรัตน์ป้องทองโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณีวรรณป้องทองโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมัฒธณิตาศ์ฉายพันธุ์โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนวัดไผ่รื่นรมย์คณะจังหวัดนครปฐม