รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๖๐๔๐ - โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 367 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนกพลรสมนตรีโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกพรพิมพิรัตน์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทวัฒน์อินทรีย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกานต์สินีทองเครือโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปธิตาธิสาวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
6มัธยมศึกษาม.๖นายกิจจากิจจาภินันท์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยทัศน์บุญร่มโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
8มัธยมศึกษาม.๖นายขวัญชัยดอนรอดไพรโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรังสิมันต์แสงจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจารวีเจิมสุวรรณโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงษกรสุขประเสริฐโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจินต์ศุจีคงคาหลวงโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรชาแป้นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
14มัธยมศึกษาม.๖นายฉันทพัฒน์แสนชื่นสกุลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกษมณีบุญเหลาโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
16มัธยมศึกษาม.๖นายชัยวัฒน์ทรัพย์เย็นโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเชษญารัตน์ยะนิลโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
18มัธยมศึกษาม.๖นายชาญชิตกะลัมพะเหติโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัชชากรหมื่นเอโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชุติกาญจน์แสงสว่างโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรเชาว์เครือโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐนิชาอร่ามแก้ววงษ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาวัฒน์อินทะลาดโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐิตารีย์แสงสว่างโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลายฝนธิสาวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐิติพรทองเต่าอินทร์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลายฟ้าธิสาวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
28มัธยมศึกษาม.๖นายเดโชพลอินทร์เหมือนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาทองบางหลวงโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
30มัธยมศึกษาม.๖นายตะวันลือขจรโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชญารื่นนุสารโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
32มัธยมศึกษาม.๖นายทศพลวรเลขโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรณนชัยรื่นนุสารโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
34มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทร์สุดจบกโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชตศักดิ์ศรีสุขใสโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนิษฐาทองศรีเมืองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรพงศ์ตันสง่าโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
38มัธยมศึกษาม.๖นายนภัสกรสังข์ทุ่งขวางโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณแจ่มดอนไพรโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
40มัธยมศึกษาม.๖นายนฤเบศศิลป์มณีพันธ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิระเดชเต็มอิ่มโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
42มัธยมศึกษาม.๖นายปรัชญาคำสงวนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรแป้นทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเปรมสินียี่สมบูรณ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณฑกาญจน์คำศรีโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
46มัธยมศึกษาม.๖นายพงศภัคพลเจริญโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเมษาเกาะเหมือนโรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรชิตาทรัพย์ประเดิมชัยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิชัยศิริพันธุ์โรงเรียนวัดโพธิ์งามวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม
50มัธยมศึกษาม.๖นายพิธิวัตรสุขดีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครปฐม