รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นเอก - ๒๒๖๓๐๐๑ - วัดคลองวาฬ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 93 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจีระศักดิ์นาคแก้วธมฺมรตฺโนวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระวุฒิชัยคชชะอคฺควุฑโธวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระเกรียงไกรไข่มุกโฆสโกวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระชัยโรจน์กิตติโสภาพันธ์ุอาภาธโรวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระสัญญาสุตะโทผาสุโกวัดหนองบัวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระวิชัยบุญไกรสิริธมฺโมวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระมนตรีกองอาษาญาณคโมวัดคลองวาฬคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระพิษณุวงค์ทัพกิตฺติภทฺโทวัดคลองวาฬคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระวีรพลยืดยาวธมฺมวีรพโลวัดคลองวาฬคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระวิทยาคงดั่นกตปุญฺโญวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11สามเณรพีระพลเกิดทวีวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระสมพรแตงอ่อนฐิตสาโรวัดบ่อนอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระอดิศักดิ์แก้วนนท์อินทวํโสวัดอ่าวน้อยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระดัดพวงจันทร์ปญฺญาวชโรวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระทยานคำห่อธมฺมปญฺโญวัดนิคมราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระทิพย์ศรีสุขฐานวโรวัดน้ำโจนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระศิลาเขาใหญ่จารุธมฺโมวัดนิคมสามัคคีคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระศราวุฒิจันทร์สมบูรณ์ปญฺญาวชิโรวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระสำราญรุ่งอุทัยอภิวณฺโณวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระมนัสสมสร้างพุทธธมฺโมวัดเขาบ้านกลางคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระพรศักดิ์รัตน์นุ่มน้อยคุณวโรวัดอ่างทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระจิตรกรเหล็กล้วนถิรปญฺโญวัดอ่างทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระพนมอ่ำสะอาดอินฺทสโรวัดดอนทรายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระวิทยานางงามจิตฺตสํวโรวัดดอนทรายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระวรยุทธสามบุญเรืองธมฺมปาโลวัดวังน้ำเขียวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระปราโมทย์แซ่ตั้งสิริภทฺโทวัดทุ่งทับทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระประเดิมแต่งอ่อนธนปาโลวัดทุ่งทับทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระไพรัชพรมแก้วปริปุณฺโณวัดทุ่งทับทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระเรืองรุ่งยิ้มประเสริฐอภิปุณฺโณวัดหนองโปร่งคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระจตุรัตน์โพธิ์ชัยอนาลโยวัดหนองโปร่งคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระจิรวัฒน์อุชุภาพอคฺคธมฺโมวัดนาผักขวงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระนิรพันธ์อวยพรอาภสฺสโรวัดนาผักขวงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระนิติชัยชูชื่นปิยลีโลวัดละหานคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระมณีเม่นน้อยปภสฺสโรวัดท่าม่วงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระปราโมทย์สุวรรณประทีปปโมทิโตวัดทุ่งสีเสียดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระสุทัศน์พูนแผ่นนามสญฺญจิตฺโตวัดคอกอ้ายเผือกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระสมชายสุขวิมุติกตโมวัดทองอินทร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38พระต้นนิ่มอนงค์ติสฺสวโรวัดบางเบิดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระทวีปชูชีพอนาลโยวัดห้วยสักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40พระทักษิณวงศ์วัฒนาทสฺสนีโยวัดห้วยสักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41สามเณรกิตติพงษ์จำแนกรสวัดห้วยสักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42สามเณรณัฐวุฒิขันธ์แก้ว-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43สามเณรธีรศักดิ์บำรุงราษฎร์-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44สามเณรวิทวัสนนท์ศิริ-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45สามเณรสุชาติสิบธง-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระภาณุพงศ์คล้ายทองฐิตวํโสวัดทุ่งน้อยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระสนั่นคมขำทนฺตจิตฺโตวัดหนองจอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48พระสุชาติศรีบูรพากิตฺติโกวัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระสาครบัวศรียติโกวัดดอนยายหนูคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระบุญไทยมาลีสุวรรณวุฑฺติธมฺโมวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์