รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นเอก - ๒๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 95 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงษ์สุรีย์โพธิพัฒน์โรจโนวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระธนกฤษณ์ธรรมวงศ์ขนฺติธมฺโมวัดใหม่คณะจังหวัดจันทบุรี
3พระเสมากิจพงษ์ปญฺญาสาโรวัดใหม่คณะจังหวัดจันทบุรี
4พระอนุรักษ์มีสุธาธมฺมกาโมวัดตะบกเตี้ยคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระชุตินัยแซ่เบ๊สุทฺธาธิโกวัดตะบกเตี้ยคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระมนตรีสาคเรศชยานนฺโทวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
7สามเณรจิรภัทรพุ่มทองวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระมหาวิชาญบุญนิธิกุลธนปญฺโญวัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระประมวลผ่านวงษ์ฐานงฺกโรวัดศิริการคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระมหาชลธีจิตต์หาญอุตฺตมวํโสวัดเกาะโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระสุพจน์จูฑาวัฒนานนท์อินฺทปญฺโญวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระวัชร์จรัลศิริรุ่งโรจน์กุลโชโตวัดแสลงคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระสะเทียนชมชื่นปิยสีโลวัดสระบาปคณะจังหวัดจันทบุรี
14สามเณรภาณุพงษ์นามวงษ์วัดเนินยางคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระประคองเพ็ชมะณีสิริปญฺโญวัดเนินสูงคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระยุทธนาพลับอ่อนกิตฺติปาโลวัดดอนตาลคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระวสันต์ฉัตรสกุลฐานสมฺปนฺโนวัดพลับพลาคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระรังสรรค์สุขมณีสุทฺธมโนวัดทองทั่วคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระทศพรไชยศิริโชติปุญฺญาคโมวัดทองทั่วคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระประเสริฐแซ่ลี้ปริปุณฺโณวัดโป่งขนมจีนคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระสุกฤษฏิ์เจริญสุขปญฺญาวโรวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระอรรถพลผะกาศรีถาวโรวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
23สามเณรกฤษดาวะรงค์วัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระศุภโชคพิมพ์แก้วคุณวโรวัดวังไม้แดงคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสงกรานต์ยุทธการวรปญฺโญวัดธรรมสุขสว่างคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระครูวินัยธรภราดรเวชานนท์นริสฺสโรวัดอิมั้งคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระปิยพงษ์หนุนครบุรีกนฺตปญฺโญวัดอิมั้งคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระยุทธนาพรมอ่อนคุตฺตวํโสวัดคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระเอกชัยรัตนัยปญฺญาวโรวัดคงคารามคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระวัฒนาสีหมอกนนฺโทวัดบ่อเวฬุวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระสุรชาติจันคำคมฺภีรปญฺโญวัดบ่อเวฬุวนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระประยุทธ์ขวัญมงคลปภาโตวัดตกพรมคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระธวัชชัยฉิมพาลีธมฺมทีโปวัดวันยาวล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระชัยสิทธิ์หอมเกษรกมโลวัดสุวรรณรังษีคณะจังหวัดจันทบุรี
35สามเณรอนุชากระทุ่มขันทร์วัดอีแงวคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระวรรณรุจน์แพงอกภทฺทโกวัดวันยาวบนคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระณัฐฏศักย์ตั้งกฤษนขจรมหิทฺธิโกวัดบูรพาพิทยารามคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระสิริพัฒน์ภักดิ์สวาทโรจโนวัดสระแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระเสนาภัทรชลิตสนฺติรโตวัดลาดคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระจำรูญวะสิโนธมฺมวโรวัดสามผานคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระยุทธศักดิ์สังข์ทองฐานวีโรวัดสามผานคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระวัชระอักษรเดชอตฺถกาโมวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
43พระจาตุพรแสงมุกดาอนุตฺตโรวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
44พระศิวพัฒน์ผมรีจนฺทูปโมวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
45พระดีเลิศหัสคุณฐานวีโรวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
46พระสมพงษ์ปัสสาสุทฺธิปภาโสวัดหนองหงส์คณะจังหวัดจันทบุรี
47พระบุรินทร์ล้ำเมืองรองปญฺญาวโรวัดเขาลูกช้างคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระณัฐกาญจน์วามนตรีสุรเตโชวัดทุ่งเบญจาคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระไพโรจน์บำรุงเจียมสุเขฐิโตวัดศรีเมืองคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระพรสิริชัยศิริวัฒนวิบูลย์ถิรธมฺโมวัดสามหนาดคณะจังหวัดจันทบุรี