รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นโท - ๒๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 225 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนำโชคอุ่นแก้วจนฺทาโภวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระวันโชคโสมสัยสนฺตจิตฺโตวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระศรัณญ์อุ่นแก้วสรณธมฺโมวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระวริดแก้วมูลคำชยวุฑฺโฒวัดใหม่คณะจังหวัดจันทบุรี
5พระอำพลชัยโรจน์วัฒวุฒิสจฺจวโรวัดใหม่คณะจังหวัดจันทบุรี
6พระอธิวัฒน์เสียงเลิศอคฺคธมฺโมวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระทัตพลพูลเพิ่มโชติโกวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสมนึกบุญมีธมฺมเตโชวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
9สามเณรพายุหอยสังข์วัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
10สามเณรณัฐดนัยหิริโอวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระชลอสัมพันธ์จตฺตมโลวัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระฤดีเปรมกมลปภสฺสโรวัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
13สามเณรสมพงศ์กุ่ยแก้ววัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระนพดลทึนรถโชติปาโลวัดคลองทรายคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระอานนท์สุภาพักตร์คเวสโกวัดเกาะขวางคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระธงชัยสันติเอกชุนติกฺขวีโรวัดเกาะขวางคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระจเรจิตรเจริญชวนปญฺโญวัดเกาะโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระพรประเสริฐแซ่เอี้ยวติกฺขวีโรวัดเกาะลอยคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระประเวศแซ่เอี้ยวกิตฺติสาโรวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระยรรยงดิษกรอาภากโรวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระต่ายโคตรนามอคฺคธมฺโมวัดโบสถ์เมืองคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระสุวัชชัยเสือเรืองสุมงฺคโลวัดโบสถ์เมืองคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระกรณ์พัฒน์พรรษากนฺตวณฺโณวัดโบสถ์เมืองคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระสุเมธปิยะจินดาสุจิณธมฺโมวัดสมเด็จศิริปุญญารามคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระพฤศชาติเลขากาญจน์ปภาโสวัดสมเด็จศิริปุญญารามคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระเมธวินมิ่งขวัญมหาปุญฺโญวัดสมเด็จศิริปุญญารามคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระกรณ์พงศ์สวิตต์นริมาภูริญาโณวัดแสลงคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระนุกูลวิเวกกตปุญฺโญวัดเนินยางคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระเทวกฤตสายบัวจกฺกวโรวัดเนินยางคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระวัชรินทร์สุพรรณสิริปญฺโญวัดเนินยางคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระจเรคำรอดยติโกวัดเนินสูงคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระชัยวัฒน์ภาษีผลอตฺถกนฺโตวัดดาวเรืองคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระวิชัยศรีชนะอุทโยวัดพลับพลาคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระอัครวัฒน์เจริญสรรพพืชฐิตคุโณวัดพลับพลาคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระสกลอนันตศรีกิตฺติโกวัดทองทั่วคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระอภิรักษ์วรรณประภาปภากโรวัดทองทั่วคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระนทีเลิศมงคลณัฏฺฐิโกวัดทองทั่วคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระนเรศเกตุแก้วฐานธมฺโมวัดโยธานิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระดนัยดาวกระจายอมโรวัดโยธานิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระณัฐพลมาลัยจิตสุเขสิโณวัดโยธานิมิตคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระชาญวุฒิบำรุงทรัพย์อธิปญฺโญวัดใหม่ท่าแฉลบคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระอนุชาชัยรัตย์ตปสีโลวัดใหม่ท่าแฉลบคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระประยุทธวงษ์ธรรมปยุตโตวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดจันทบุรี
44พระนัฐวัฒน์ไชยกิจขนฺติธมฺโมวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดจันทบุรี
45พระชรินธรอับดุลคุณธโรวัดแก่งคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระวิสันต์อรกุลสนฺติวโรวัดเขาป้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระวันชัยสมจิตรนิราสโยวัดเขากลอยคณะจังหวัดจันทบุรี
48สามเณรเจตนิพัทธ์เพชรชูวัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
49สามเณรทรัพย์อนันต์เชื้อพันธ์วัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี
50สามเณรณัฐพลเติมศิริศักดิ์วัดซอยสองคณะจังหวัดจันทบุรี