รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลพบุรี ภาค ๓
นักธรรมชั้นเอก - ๒๒๐๘๐๐๑ - วัดชีป่าสิตาราม
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 156 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรภูวเดชแซ่ย่างวัดกวิศรารามคณะจังหวัดลพบุรี
2สามเณรสงขลาหนูเย็นวัดกวิศรารามคณะจังหวัดลพบุรี
3สามเณรมานะชัยอยู่สมบูรณ์วัดกวิศรารามคณะจังหวัดลพบุรี
4พระทักษนิกรดีภัยฐิตวํโสวัดเสาธงทองคณะจังหวัดลพบุรี
5พระเชาวลิตปานแก้วฐานวโรวัดคลองสายบัวคณะจังหวัดลพบุรี
6พระสุรศักดิ์จันทร์ขจรสุภทฺโทวัดชีป่าสิตารามคณะจังหวัดลพบุรี
7พระชาญเดชแก้วเขียวสุทธิสีโลวัดสะพานอิฐคณะจังหวัดลพบุรี
8พระสุนันท์ดีอ่วมกนฺตวีโรวัดตองปุคณะจังหวัดลพบุรี
9พระวีระศักดิ์ประเคนฐานวุฑโฒวัดมงคลประสิทธิ์คณะจังหวัดลพบุรี
10พระอำนาจอนุมิตร์ผลโกวัดบ้านดาบคณะจังหวัดลพบุรี
11พระศิลานาคงามพุทฺธวิริโยวัดบ้านดาบคณะจังหวัดลพบุรี
12พระชูชีพทองคำมากจิรธมฺโมวัดบ้านดาบคณะจังหวัดลพบุรี
13พระสุริยะห์แย้มชูติธมฺมจาโรวัดโบสถ์คณะจังหวัดลพบุรี
14พระเจษฎางกรณ์ลาทอนทาปถิรจิตฺโตวัดใดใหญ่คณะจังหวัดลพบุรี
15พระสานิตย์พยัฆคานนต์สุมโนวัดหนองแก้วคณะจังหวัดลพบุรี
16พระเกียรติศักดิ์ทองใสกิตฺติธโรวัดป่าตาลคณะจังหวัดลพบุรี
17พระประกาศเกียรติพูลเอี่ยมปภากโรวัดห้วยเปี่ยมคณะจังหวัดลพบุรี
18พระปานจักรใจแก้วสุทฺธจิตฺโตวัดห้วยเปี่ยมคณะจังหวัดลพบุรี
19พระเกรียงศักดิ์สงเคราะห์คุตฺภกาโรวัดห้วยเปี่ยมคณะจังหวัดลพบุรี
20พระศักดิ์สิทธิ์ทองพรหมจิตฺตกาโรวัดสระมะเกลือคณะจังหวัดลพบุรี
21พระสงครามนิรารักษ์จารุธมฺโมวัดโนนหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
22พระเหลือเจริญฤทธิ์สุจิตฺโตวัดหัวช้างคณะจังหวัดลพบุรี
23พระสมุห์ประจักษ์ทองพุ่มขนฺติจิตฺโตวัดศรีรัตนคีรีคณะจังหวัดลพบุรี
24พระคำพันแสงคำจนฺทโชโตวัดท่าศาลาคณะจังหวัดลพบุรี
25พระเดชโพธิ์ปุกกตปุญฺโญวัดศรีธรรมโสภณคณะจังหวัดลพบุรี
26พระใบฎีกาประยูรรุ่งโตวรสุทฺโธวัดใหม่จำปาทองคณะจังหวัดลพบุรี
27พระภานุวัชสายจันทร์ฐานากโรวัดใหม่จำปาทองคณะจังหวัดลพบุรี
28พระพรชัยห่วงศรปญฺญาวโรวัดโคกลำพานคณะจังหวัดลพบุรี
29พระมานิตแย้มสุคนธ์คุณํกโรวัดโคกลำพานคณะจังหวัดลพบุรี
30พระจิรายุทธปานิเสนปญฺญาวชิโรวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
31พระธนากรแก้วมงคลสีลเตโชวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
32พระทองเซิงตโปธโนวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
33พระหว่างอันถาจสนฺตจิตฺโตวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
34พระเตรืองตังธมฺมวิริโยวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
35สามเณรเดชคมวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
36สามเณรเฮียงเจ้าวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
37สามเณรเวนเจ้าวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
38สามเณรมณีกีมวัดโคกกะเทียมคณะจังหวัดลพบุรี
39พระสมศักดิ์พิมพ์แจ่มธมฺมธีโรวัดหนองปลิงคณะจังหวัดลพบุรี
40พระโพธิ์เงินนาคเกตุกตปุญฺโญวัดป่ากล้วยคณะจังหวัดลพบุรี
41พระสมยศเอี่ยมอ่ำจนฺทธมฺโมวัดหลวงสุวรรณารามคณะจังหวัดลพบุรี
42พระไพโรจน์ใยวัวฐิตาโภวัดหลวงสุวรรณารามคณะจังหวัดลพบุรี
43พระประจักษ์ดู่หล้านาควโรวัดบางพุทโธคณะจังหวัดลพบุรี
44พระณรงค์ชูรัสอธิปญฺโญวัดซากคณะจังหวัดลพบุรี
45พระกฤษฎาต้นกันยายติกโรวัดซากคณะจังหวัดลพบุรี
46พระสมยศรักซ้อนปญฺญาสาโรวัดกระเจียวคณะจังหวัดลพบุรี
47พระสมเดชพิมพ์รัมย์มหพฺพโลวัดบ่อเงินเจริญสุขคณะจังหวัดลพบุรี
48พระอภิวิชญ์ภู่ทับทิมปิยวณฺโณวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์คณะจังหวัดลพบุรี
49พระวิทูรย์เทียนวันติกฺขวีโรวัดบัวคณะจังหวัดลพบุรี
50พระชัยณรงค์ปิ่นแก้วชยวุฑฺโฒวัดห้วยขมิ้นคณะจังหวัดลพบุรี