รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๘ - วัดบุษยะบรรพต
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเทิดพงศ์มีแก้วจนฺทสาโรวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระณัฐพลช่วยอุดมกตปุญฺโญวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระเพทายปรีชาเชื้อวงศ์ติสโลวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระจิราวัฒน์ปิ่นจินดาอธิจิตฺโตวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระพลชัยหอมดีจตฺตมโลวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระกิตติอินท์เอียดสุวุฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระคทาวุธผ่านปานอภิวฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระกำธรจูหลีอุทาโนวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระทวีศักดิ์ทับนิลสุชาโตวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระภูวดลเอี่ยมสะอาดโชติวโรวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระสันติพงค์พันทวีโชติธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระสาโรจน์ภู่โพธิ์ปิยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระพสิษฐ์คีรินทร์หาสธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระสุรัตน์เทศนามฉนฺทธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระองอาจคละรัมย์ชยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระปรมัตถ์เอี่ยมลออกตธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระระวิสุขดีอคฺคจิตฺโตวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระกิตติภณกรสังข์โอภาโสวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระจักรทัศม่อมละมูลขนฺติธโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระจักรภูมิม่อมละมูลอาสโภวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระทัศนะคำแสงญาณวีโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระภูเบศทัพนาคาธมฺมิโกวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระอุดมศักดิ์รัตนพันธุ์สํวโรวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระณิชพนคงปราณสุจิตฺโตวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระสุภัทร์สุขศรีศิริวัณโณวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26สามเณรมั่นขันธวงศ์วัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระคงโอดเปี้ยจิตธมฺโมวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระปิ่นพัฒน์โชติกโรวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระศิริศักดิ์ทองเหี่ยงจนฺทวณฺโณวัดเขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระกฤษดาอยู่โยงสุจิตฺโตวัดหนองขอนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระนพนัยพิมพาชวนปญฺโญวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระรุ่งเรืองถี่ถ้วนสุธมฺโมวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระณัฐกรอินทร์ศรีปภงฺกโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระจักรพันธ์เชื้อวงษ์อคฺควิชฺโชวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระผดุงจุทบาลถาวโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระเสถียรชิมศรีปญฺญาชโรวัดหนองซอคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระอำนาจอินสว่างสนฺติกโรวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38พระวรันรัฐอ่วมด้วงกิตฺติปญฺโญวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระพิทักษ์หวังทองขนฺติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40พระกิตติพงษ์ทองจีนสังข์สุเมโธวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระจิระพงศ์กาษรปญฺญาทีโปวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระพงษ์พลภิญโญปภาโสวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระดาวเลี้ยนเทียมสิงห์ติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44พระสายยนแก้วไพฑรูย์นนฺทีโทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระอ่ำพีพ่วงคำอภิปาโลวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระณัฐพลโต๊ะเอี่ยมสิรินฺธโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47สามเณรราศรีสวาทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48สามเณรวันเฉลิมงามนักวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระศรายุทธมะโนแจ่มปิยธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระไพรัชซุนตระกูลปญฺญาวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์