รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๘ - วัดบุษยะบรรพต
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสายยนแก้วไพฑรูย์นนฺทีโทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระพลชัยหอมดีจตฺตมโลวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระกฤษดาอยู่โยงสุจิตฺโตวัดหนองขอนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระพิชญมหาสุขมหาลาโภวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระพิทักษ์หวังทองขนฺติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระภูวดลเอี่ยมสะอาดโชติวโรวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระภูเบศทัพนาคาธมฺมิโกวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระระวิสุขดีอคฺคจิตฺโตวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระรุ่งเรืองถี่ถ้วนสุธมฺโมวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระวรันรัฐอ่วมด้วงกิตฺติปญฺโญวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระวัชริศเกิดทองธีรญาโณวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระวิรัตน์สุวรรณเกิดฐิตธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระศรายุทธมะโนแจ่มปิยธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระศิริศักดิ์ทองเหี่ยงจนฺทวณฺโณวัดเขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระสันติพงค์พันทวีโชติธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระพสิษฐ์คีรินทร์หาสธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระสาโรจน์ภู่โพธิ์ปิยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระสิริเชษฐ์ธวัชพงศ์จินดาสุเมโธวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระสุภัทร์สุขศรีศิริวัณโณวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระสุรัตน์เทศนามฉนฺทธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระองอาจคละรัมย์ชยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระอำนาจอินสว่างสนฺติกโรวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระอุดมศักดิ์รัตนพันธุ์สํวโรวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระอ่ำพีพ่วงคำอภิปาโลวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระเจษฎาอินทองยาณวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระเชษฐพฤนท์พันธุ์ฟักอาจารสมฺปนฺโนวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระเทิดพงศ์มีแก้วจนฺทสาโรวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระเพทายปรีชาเชื้อวงศ์ติสโลวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระเสถียรชิมศรีปญฺญาชโรวัดหนองซอคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระไพรัชซุนตระกูลปญฺญาวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระจตุพรเรืองรูปกิตฺติญาโณวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระณัฐพลจันทร์อุปถัมภ์ปญฺญาวโรวัดพรหมยานรังสรรค์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระณัฐกรอินทร์ศรีปภงฺกโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระจิราวัฒน์ปิ่นจินดาอธิจิตฺโตวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระจิระพงศ์กาษรปญฺญาทีโปวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระจิรพัชรเอี่ยมสง่าอภิวํโสวัดทุ่งยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระจักรภูมิม่อมละมูลอาสโภวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38พระจักรพันธ์เชื้อวงษ์อคฺควิชฺโชวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระจักรทัศม่อมละมูลขนฺติธโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40พระณัฐพลช่วยอุดมกตปุญฺโญวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระคทาวุธผ่านปานอภิวฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระคงโอดเปี้ยจิตธมฺโมวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระกิตติภณกรสังข์โอภาโสวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44พระกิตติพงษ์ทองจีนสังข์สุเมโธวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระกิตติอินท์เอียดสุวุฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระกำธรจูหลีอุทาโนวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระกฤษดาแนวเถื่อนธมฺมวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48พระพงษ์พลภิญโญปภาโสวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระณัฐพลโต๊ะเอี่ยมสิรินฺธโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระณิชพนคงปราณสุจิตฺโตวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์