รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๘ - วัดบุษยะบรรพต
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติภณกรสังข์โอภาโสวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระจิระพงศ์กาษรปญฺญาทีโปวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3สามเณรมั่นขันธวงศ์วัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระณิชพนคงปราณสุจิตฺโตวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระองอาจคละรัมย์ชยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระทัศนะคำแสงญาณวีโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระพสิษฐ์คีรินทร์หาสธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8สามเณรวันเฉลิมงามนักวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระณัฐพลจันทร์อุปถัมภ์ปญฺญาวโรวัดพรหมยานรังสรรค์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระผดุงจุทบาลถาวโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระกำธรจูหลีอุทาโนวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระเสถียรชิมศรีปญฺญาชโรวัดหนองซอคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระบุญช่วยชุบดีจิตคุโณวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระณัฐพลช่วยอุดมกตปุญฺโญวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระไพรัชซุนตระกูลปญฺญาวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระรุ่งเรืองถี่ถ้วนสุธมฺโมวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระกิตติพงษ์ทองจีนสังข์สุเมโธวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระศิริศักดิ์ทองเหี่ยงจนฺทวณฺโณวัดเขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระทวีศักดิ์ทับนิลสุชาโตวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระภูเบศทัพนาคาธมฺมิโกวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระสิริเชษฐ์ธวัชพงศ์จินดาสุเมโธวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22สามเณรภาคภูมิบุตรน้ำเพชรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระเพทายปรีชาเชื้อวงศ์ติสโลวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระจิราวัฒน์ปิ่นจินดาอธิจิตฺโตวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระคทาวุธผ่านปานอภิวฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระปิ่นพัฒน์โชติกโรวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระบุญรอดพันจรูญธมฺมวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระสันติพงค์พันทวีโชติธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระเชษฐพฤนท์พันธุ์ฟักอาจารสมฺปนฺโนวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระนพนัยพิมพาชวนปญฺโญวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระอ่ำพีพ่วงคำอภิปาโลวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระพงษ์พลภิญโญปภาโสวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระสาโรจน์ภู่โพธิ์ปิยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระพิชญมหาสุขมหาลาโภวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระศรายุทธมะโนแจ่มปิยธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระเทิดพงศ์มีแก้วจนฺทสาโรวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระจักรทัศม่อมละมูลขนฺติธโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38พระจักรภูมิม่อมละมูลอาสโภวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระอุดมศักดิ์รัตนพันธุ์สํวโรวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40สามเณรราศรีสวาทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระระวิสุขดีอคฺคจิตฺโตวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระสุภัทร์สุขศรีศิริวัณโณวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระวิรัตน์สุวรรณเกิดฐิตธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44พระพิทักษ์หวังทองขนฺติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระพลชัยหอมดีจตฺตมโลวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระกฤษดาอยู่โยงสุจิตฺโตวัดหนองขอนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระณัฐกรอินทร์ศรีปภงฺกโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48พระเจษฎาอินทองยาณวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระกิตติอินท์เอียดสุวุฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระอำนาจอินสว่างสนฺติกโรวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์