รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๘ - วัดบุษยะบรรพต
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษดาแนวเถื่อนธมฺมวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระกฤษดาอยู่โยงสุจิตฺโตวัดหนองขอนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระกำธรจูหลีอุทาโนวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระกิตติอินท์เอียดสุวุฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระกิตติพงษ์ทองจีนสังข์สุเมโธวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระกิตติภณกรสังข์โอภาโสวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระคงโอดเปี้ยจิตธมฺโมวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระคทาวุธผ่านปานอภิวฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระจตุพรเรืองรูปกิตฺติญาโณวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระจักรทัศม่อมละมูลขนฺติธโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระจักรพันธ์เชื้อวงษ์อคฺควิชฺโชวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระจักรภูมิม่อมละมูลอาสโภวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระจิรพัชรเอี่ยมสง่าอภิวํโสวัดทุ่งยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระจิระพงศ์กาษรปญฺญาทีโปวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระจิราวัฒน์ปิ่นจินดาอธิจิตฺโตวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระณัฐกรอินทร์ศรีปภงฺกโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระณัฐพลช่วยอุดมกตปุญฺโญวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระณัฐพลโต๊ะเอี่ยมสิรินฺธโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระณัฐพลจันทร์อุปถัมภ์ปญฺญาวโรวัดพรหมยานรังสรรค์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระณิชพนคงปราณสุจิตฺโตวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระดาวเลี้ยนเทียมสิงห์ติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระทวีศักดิ์ทับนิลสุชาโตวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระทัศนะคำแสงญาณวีโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระนพนัยพิมพาชวนปญฺโญวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระบุญช่วยชุบดีจิตคุโณวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระบุญรอดพันจรูญธมฺมวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระปรมัตถ์เอี่ยมลออกตธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระปิ่นพัฒน์โชติกโรวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระผดุงจุทบาลถาวโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระพงษ์พลภิญโญปภาโสวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระพลชัยหอมดีจตฺตมโลวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระพสิษฐ์คีรินทร์หาสธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระพิชญมหาสุขมหาลาโภวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระพิทักษ์หวังทองขนฺติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35สามเณรภาคภูมิบุตรน้ำเพชรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระภูวดลเอี่ยมสะอาดโชติวโรวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระภูเบศทัพนาคาธมฺมิโกวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38สามเณรมั่นขันธวงศ์วัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระระวิสุขดีอคฺคจิตฺโตวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40สามเณรราศรีสวาทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระรุ่งเรืองถี่ถ้วนสุธมฺโมวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระวรันรัฐอ่วมด้วงกิตฺติปญฺโญวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระวัชริศเกิดทองธีรญาโณวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44สามเณรวันเฉลิมงามนักวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระวิรัตน์สุวรรณเกิดฐิตธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระศรายุทธมะโนแจ่มปิยธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระศิริศักดิ์ทองเหี่ยงจนฺทวณฺโณวัดเขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48พระสันติพงค์พันทวีโชติธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระสายยนแก้วไพฑรูย์นนฺทีโทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระสาโรจน์ภู่โพธิ์ปิยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์