รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๘ - วัดบุษยะบรรพต
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรมั่นขันธวงศ์วัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2สามเณรราศรีสวาทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3สามเณรวันเฉลิมงามนักวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4สามเณรภาคภูมิบุตรน้ำเพชรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระปรมัตถ์เอี่ยมลออกตธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระณัฐพลช่วยอุดมกตปุญฺโญวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระจตุพรเรืองรูปกิตฺติญาโณวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระวรันรัฐอ่วมด้วงกิตฺติปญฺโญวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระจักรทัศม่อมละมูลขนฺติธโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระพิทักษ์หวังทองขนฺติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระพลชัยหอมดีจตฺตมโลวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระศิริศักดิ์ทองเหี่ยงจนฺทวณฺโณวัดเขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระเทิดพงศ์มีแก้วจนฺทสาโรวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระบุญช่วยชุบดีจิตคุโณวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระคงโอดเปี้ยจิตธมฺโมวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระสุรัตน์เทศนามฉนฺทธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระองอาจคละรัมย์ชยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระนพนัยพิมพาชวนปญฺโญวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระทัศนะคำแสงญาณวีโรวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระวิรัตน์สุวรรณเกิดฐิตธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระดาวเลี้ยนเทียมสิงห์ติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระเพทายปรีชาเชื้อวงศ์ติสโลวัดบ่อฝ้ายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระผดุงจุทบาลถาวโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระบุญรอดพันจรูญธมฺมวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระกฤษดาแนวเถื่อนธมฺมวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระภูเบศทัพนาคาธมฺมิโกวัดหัวหินคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระวัชริศเกิดทองธีรญาโณวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระสายยนแก้วไพฑรูย์นนฺทีโทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระเสถียรชิมศรีปญฺญาชโรวัดหนองซอคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระจิระพงศ์กาษรปญฺญาทีโปวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระไพรัชซุนตระกูลปญฺญาวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระณัฐพลจันทร์อุปถัมภ์ปญฺญาวโรวัดพรหมยานรังสรรค์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระณัฐกรอินทร์ศรีปภงฺกโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระพงษ์พลภิญโญปภาโสวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระสาโรจน์ภู่โพธิ์ปิยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระศรายุทธมะโนแจ่มปิยธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระพิชญมหาสุขมหาลาโภวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38พระเจษฎาอินทองยาณวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระสุภัทร์สุขศรีศิริวัณโณวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40พระอำนาจอินสว่างสนฺติกโรวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระณัฐพลโต๊ะเอี่ยมสิรินฺธโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระกฤษดาอยู่โยงสุจิตฺโตวัดหนองขอนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระณิชพนคงปราณสุจิตฺโตวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44พระทวีศักดิ์ทับนิลสุชาโตวัดสมอโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระรุ่งเรืองถี่ถ้วนสุธมฺโมวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระกิตติอินท์เอียดสุวุฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระกิตติพงษ์ทองจีนสังข์สุเมโธวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48พระสิริเชษฐ์ธวัชพงศ์จินดาสุเมโธวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระอุดมศักดิ์รัตนพันธุ์สํวโรวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระพสิษฐ์คีรินทร์หาสธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์