รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๘ - วัดบุษยะบรรพต
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสันติพงค์พันทวีโชติธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระสาโรจน์ภู่โพธิ์ปิยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระพสิษฐ์คีรินทร์หาสธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระสุรัตน์เทศนามฉนฺทธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระองอาจคละรัมย์ชยธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระปรมัตถ์เอี่ยมลออกตธมฺโมวัดสะพานขี้เหล็กคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระศิริศักดิ์ทองเหี่ยงจนฺทวณฺโณวัดเขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระเทิดพงศ์มีแก้วจนฺทสาโรวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระณัฐพลช่วยอุดมกตปุญฺโญวัดเขาอิติสุคโตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระพลชัยหอมดีจตฺตมโลวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระกิตติอินท์เอียดสุวุฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระคทาวุธผ่านปานอภิวฑฺโฒวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระอุดมศักดิ์รัตนพันธุ์สํวโรวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระณิชพนคงปราณสุจิตฺโตวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระสุภัทร์สุขศรีศิริวัณโณวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16สามเณรมั่นขันธวงศ์วัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระคงโอดเปี้ยจิตธมฺโมวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระปิ่นพัฒน์โชติกโรวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระอำนาจอินสว่างสนฺติกโรวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระวรันรัฐอ่วมด้วงกิตฺติปญฺโญวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระกฤษดาอยู่โยงสุจิตฺโตวัดหนองขอนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระจิรพัชรเอี่ยมสง่าอภิวํโสวัดทุ่งยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระวัชริศเกิดทองธีรญาโณวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระพิชญมหาสุขมหาลาโภวัดดอนเสือหมอบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระกฤษดาแนวเถื่อนธมฺมวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระบุญช่วยชุบดีจิตคุโณวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระเจษฎาอินทองยาณวโรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28สามเณรภาคภูมิบุตรน้ำเพชรวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระพิทักษ์หวังทองขนฺติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระกิตติพงษ์ทองจีนสังข์สุเมโธวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระจิระพงศ์กาษรปญฺญาทีโปวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระพงษ์พลภิญโญปภาโสวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระดาวเลี้ยนเทียมสิงห์ติสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระสายยนแก้วไพฑรูย์นนฺทีโทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระอ่ำพีพ่วงคำอภิปาโลวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระณัฐพลโต๊ะเอี่ยมสิรินฺธโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37สามเณรราศรีสวาทวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38สามเณรวันเฉลิมงามนักวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระณัฐพลจันทร์อุปถัมภ์ปญฺญาวโรวัดพรหมยานรังสรรค์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40พระศรายุทธมะโนแจ่มปิยธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระไพรัชซุนตระกูลปญฺญาวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระบุญรอดพันจรูญธมฺมวโรวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระสิริเชษฐ์ธวัชพงศ์จินดาสุเมโธวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44พระเชษฐพฤนท์พันธุ์ฟักอาจารสมฺปนฺโนวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระวิรัตน์สุวรรณเกิดฐิตธมฺโมวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระจตุพรเรืองรูปกิตฺติญาโณวัดหนองยายอ่วมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระนพนัยพิมพาชวนปญฺโญวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48พระรุ่งเรืองถี่ถ้วนสุธมฺโมวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระณัฐกรอินทร์ศรีปภงฺกโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระจักรพันธ์เชื้อวงษ์อคฺควิชฺโชวัดหนองคล้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์