รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๖ - วัดสามร้อยยอด
ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิษณุกรสวัสดิ์ชยธมฺโมวัดสามร้อยยอดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระวชิระสองเมืองจารุธมฺโมวัดสามร้อยยอดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระอนุชิตจันทร์ทองอตุโลวัดสามร้อยยอดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระสุนทรคชพันธ์สุธีโรวัดสามร้อยยอดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5สามเณรนัฐพนธ์อุมาเซ็นวัดสามร้อยยอดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระธีระภัทรเก็งวินิจธีรภทฺโทวัดธรรมรังสีคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระธนาณัติอุ่นจิตอนุสรณ์รตนญาโณวัดทุ่งประดู่คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระเสฏฐวุฒิจำปาเทศยุตฺตธมฺโมวัดนิโครธารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระกรัณย์พลมงคลกิจวัฒนาปญฺญาวโรวัดศาลาลัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระกรวิชย์เข็มกลัดคเวสโกวัดตาลเจ็ดยอดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระวชิระเสนีวงค์ ณ อยุธยาอคฺควชิโรวัดเขาถ้ำคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระชูเกียรติจันทวดีชยานนฺโทวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระทองแดงแสงสว่างติสาโรวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระนัทชัยเชาวน์ดีชยธมฺโมวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระสรกิจรูปทองอริญฺชโยวัดหนองแกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระชูทิศสมะพันธ์สุจิณฺโณวัดพุคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระสุชาติแสงผึ้งชุติปญฺโญวัดพุคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระศราวุธเทพนวนสราวุทฺโธวัดพุคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระวันสว่างอ่วมกลั่นวรญาโณวัดพุคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20สามเณรตะวันยอยรู้รอบวัดพุคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระอภิศักดิ์สีละมุดฐิติสมฺปนฺโนวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระเกียรติศักดิ์นวลเจริญอุตฺตมธมฺโมวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23สามเณรประภาสเนตรทิพย์วัดบ้านใหม่คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระสมชัชนวมเจริญกลฺยาณธมฺโมวัดหุบตาโคตรคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระณัฏฐพลอาภารัตน์วิไลเขมาภิรโตวัดหุบตาโคตรคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระกฤษดาจำปาสดกิตฺติภทฺโทวัดหุบตาโคตรคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระณัฐคุณบุญวิภารัตน์ฐิตวฑฺฒโนวัดหุบตาโคตรคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระเฉลิมวุฒิสำเภาอินทร์กตปญฺโญวัดสามร้อยยอดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์