รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๕ - วัดวังยาว
ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสหัสวรรษจันทร์วิจิตรกุสโรวัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระวุฒิชัยหลวงฤทธิ์พุทฺธชโยวัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระนันทวัฒน์นาคใหม่ฐิตนนฺโทวัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระมงคลสวนเกิดปภากโรวัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5สามเณรกฤติพงศ์เนตรศรีวัฒน์-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6สามเณรอภิสิทธิ์เหล่าเถื่อน-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7สามเณรคงฤทธิ์เรืองอร่าม-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8สามเณรณัฐพลแสงชุ้ม-วัดวังยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระทศพลแสนสุขกิตฺติคุโณวัดกุยบุรีคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10สามเณรสุริยะคล้ายแก้ว-วัดกุยบุรีคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระสรายุสทองสุขถาวโรวัดหนองจอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระขวัญชัยก้อนนิลกตธมฺโมวัดหนองตาเสือคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระปรีชาปู่หนูปริชาโนวัดหาดขามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระอโนชาคุ้มเดชกิตฺติโกวัดหาดขามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15สามเณรณัฐพงศ์สร้อยดอกไม้-วัดยางชุมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระสุภรัตน์ทวยจัตตุรัสปิยสีโลวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระกิตติธัชลื่มจันทร์ปญฺญาวธโรวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระสิทธิชาติพึ่งอยู่ฐิตวํโสวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระชลวิทย์พราหมณ์วงค์จตฺตภโยวัดสำโหรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระวิเศษสุวัฒน์มหาปญฺโญวัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระสุริยาบำรุงภักดีสิริธโรวัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระอนุวัฒน์พลีไพรฐิตธมฺโมวัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระอาจณรงค์หวีสูงเนินอภิปาโลวัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24สามเณรกิตติพศพิมสวัสดิ์-วัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25สามเณรธัญเทพกองเอีย-วัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26สามเณรจอมทัพวงศาสวัสดิ์-วัดอุดมพลารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระอัครพนธ์ปรีเปรมปณฺฑิโตวัดสามกระทายคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์