รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๒ - วัดเขาบ้านกลาง
ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุทธิชัยฉัตรสถาพรปญฺญาชโยวัดทุ่งกลางคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระพิเชษฐ์สุวรรณมณีวิปุโลวัดอ่างสุวรรณคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระสมทรงเสมทับชยวุฆโฒวัดดอนใจดีคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระยืนยงเหมือนอ่วมปริปุณโณวัดดอนใจดีคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระชนะชัยพันธ์ศรีวรธมฺโมวัดมะเดื่อทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระยงยุทธดีสุ่นธนปาโรวัดมะเดื่อทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระจตุรภัทรรักดีจารุธมฺโมวัดมะเดื่อทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระชัยรัตน์พรหมช่วยกิตฺติธมฺโมวัดห้วยยางคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระถนอมทอดสนิทโกวิโทวัดทุ่งยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระสุภาพศิริธนศาสตร์เตชปญฺโญวัดทุ่งยาวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระวรโชติพบสุภาพรกฺขิตธมฺโมวัดสวนป่าธรรมธาราคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระกฤษฎานวลเนาว์สญฺญจิตฺโตวัดทุ่งตาแก้วคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระชรินทร์ศรศรินทร์ธมมฺโชโตวัดบ้านทุ่งเคล็ดคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระอรรคพลยามผาสุขขนฺติพโลวัดทุ่งประดู่คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระธนพลเสนาโลหิตจนฺทโชโตวัดหนองมะค่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระจักราชูเชื้ออาจาโรวัดวังยางคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระรุ่งอรุณขาวสะอาดมหาวีโรวัดตะแบกโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระทนงศักดิ์เพชรคำปภากโรวัดตะแบกโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระสุวรรณชื่นด้วงอภิปุญฺโณวัดตะแบกโพรงคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระบ่าวศรีสุวรรณสีลสาโรวัดทุ่งพุฒิคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระชาคริตโยธีกมฺมสุทฺโธวัดอ่างทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระวัชระวิชิตกุลกนฺตปญฺโณวัดอ่างทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระเอกสิทธิ์แก้วเกลื่อนธมฺมธีโปวัดอ่างทองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระธีรวัฒน์เดชใหญ่ธีรวโรวัดนาหนองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระธีรยุทธใหญ่อินทร์ถาวโรวัดถ้ำจันทร์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระสุรชัยชูรัสมีอานาลโยวัดนาหนองคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์