รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๒๐๐๒ - วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภาณุกาญจน์นิ่มนวลคุณงฺกโรวัดประดู่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
2พระอลงกรแสงสวาสดิ์ธนปญฺโญวัดประดู่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
3พระธนัชบุญธนาวรากุลโชติกโรวัดประดู่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
4พระศุภวัฒน์สันติสุขวัฒนฐานุตฺตโรวัดประดู่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
5พระเชาวน์วิทย์เผือกผกาธมฺมโชโตวัดแก้วเจริญคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
6พระพีรชัชมิ่งมิตรสุภาพรฐานวโรวัดแก้วเจริญคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
7พระสืบพงษ์มิตรกิจรุ่งเรืองปภสฺสโรวัดหนองกระพงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
8พระพงษ์พัฒน์พุ่มพลอยฐิตปุญฺโญวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
9พระประเสริฐเหลืองสว่างวงศ์ฐานิโยวัดอลงกรณ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
10พระสรพงศ์แซ่ตั้นเตชพโลวัดอลงกรณ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
11พระวรรณเพ็ญศรีแก้วฐิตธมฺโมวัดมณีสรรค์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
12พระสง่าประจักษ์จิตรอาภากโรวัดมณีสรรค์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
13พระประสงค์ยอดพินิจอรุโณวัดมณีสรรค์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
14พระยงยุทธสอนเทศอตฺตทีโปวัดมณีสรรค์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
15พระบุญเนื่องธนิกกุลสุจิตฺโตวัดมณีสรรค์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
16พระภูกฤธธรรมใจดีสํวโรวัดมณีสรรค์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
17พระไพบูลย์คำพาทีทีปธมฺโมวัดมณีสรรค์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
18พระวิชัยนิลคล้ำอคฺคธมฺโมวัดลังกาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
19พระผเด็จบริบูรณ์ธมฺมรโตวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
20พระอำนวยฉ่ำบุญรอดอคฺคธมฺโมวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
21พระอนุยุตคุ้มศิริฐิตธมฺโมวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
22พระชิตวรห่วงศรีธีรปญฺโญวัดบางเกาะเทพศักดิ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
23พระปิยะพงษ์บุญศิริปภาโสวัดบางเกาะเทพศักดิ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
24สามเณรธีรศักดิ์ชุนหพันธ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
25พระกมลเรืองคชาสุรกฺโขวัดเสด็จคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
26พระสุรศักดิ์สุดสงวนสุธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
27สามเณรทิวากรทิมแก้ววัดอินทารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
28สามเณรทิวาวัตร์ทิมแก้ววัดอินทารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
29พระสมเจตน์อันล้ำเลิศสิริธมฺโมวัดบางแคกลางคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
30สามเณรธนกรเธียรพิบูรณ์วัดบางแคกลางคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
31พระชาญชัยกลัดเงินอภิปาโลวัดบางแคน้อยคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
32พระชัยวัฒน์อันสะโกปภากโรวัดปรกสุธรรมารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
33พระพิสิฐอันสะโกสนฺติกโรวัดปรกสุธรรมารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
34พระชินกฤตชื่นจิตร์ชิตจิตฺโตวัดบางแคใหญ่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
35พระเทอดธรรมขำศิริสุจิตฺโตวัดบางแคใหญ่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
36พระอานันท์หลำวรรณ์อานนฺโทวัดสาธุชนารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
37พระรัตนชัยกีรติวัฒนกูรธมฺมสโรวัดภุมรินทร์กุฎีทองคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
38พระชนกานต์ทรัพย์สมบูรณ์สิรินฺธโรวัดภุมรินทร์กุฎีทองคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
39พระธรรมรัตน์กิจสมุทรกิตฺติฐาโนวัดภุมรินทร์กุฎีทองคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
40พระพณปภัสสวัสดิ์ผึ้งชินวํโสวัดภุมรินทร์กุฎีทองคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
41พระภาณุพงศ์สาหร่ายทองสุปภาโสวัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
42พระทนงศักดิ์ทับทิมศรีฐานุตฺตโรวัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
43พระวรกรธรธรรมกิตฺติปาโลวัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
44พระวัชระเกตรามฤทธิ์วชิรปญฺโญวัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
45พระสุนันท์ทรัพย์พันแสนชนาสโภวัดอมรวดีคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
46พระสุวรรณดาบพลปญฺญาธโรวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
47พระพิพัฒน์ป้านจันทร์หิริธมฺโมวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
48พระวิศิษฏ์ปานประเสริฐฐานวโรวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
49พระอรัญศิริรัตน์อกฺกวโสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
50พระมนทูรย์แสงสุมกิตฺติโสภโณวัดประชาโฆสิตารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม