รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๒๐๐๑ - วัดเพชรสมุทร
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอำนาจสกุลเนียมสิริจนฺโทวัดประทุมคณาวาสคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
2พระสุจินต์พูลทองธมฺมจาโรวัดพวงมาลัยคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
3พระอรรถพลหวังวรกิจเจริญพุทฺธธมฺโมวัดป้อมแก้วคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
4พระพระอัครพงศ์สุดสอาดอตฺถยุตฺโตวัดใหญ่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
5พระพระเกริกวิชช์อาตมียะนันท์อตฺถกาโรวัดใหญ่คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
6พระขวัญชัยพุ่มชะเอมกิตฺติสาโรวัดท้ายหาดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
7พระภานุวัฒน์อินทรทับปภากโรวัดท้ายหาดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
8พระพร้อมชัยนวมนาคะชยธมฺโมวัดท้ายหาดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
9พระธีรพงศ์เทียนเครือธมฺมาวุโธวัดวชิรคามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
10พระอิทธิพันธ์พวงเนตรกตปญฺโญวัดวชิรคามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
11พระสมรักษ์บรรเทิงใจยโสธโรวัดเจริญสุนทรารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
12พระสรายุทธหวังเจริญเตชวโรวัดเจริญสุนทรารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
13พระพรงพลแสงอรุณขนฺติสาโรวัดเจริญสุนทรารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
14พระบัณฑิตหวังเจริญมหาวีโรวัดเจริญสุนทรารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
15พระปราโมทย์น้ำเงินอิสฺสรปญฺโญวัดศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
16พระชวลิตเอื้อสกุลธมฺมมงฺคโลวัดศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
17พระสาธิตเปี่ยมเถื่อนธนปญฺโญวัดธรรมสถิตติ์วรารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
18พระประเสริฐแซ่พัวคุณสํวโรวัดธรรมสถิตติ์วรารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
19สามเณรรัฐภูมิแสนพระพลวัดธรรมสถิตติ์วรารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
20พระธนสัณฑ์สุวรรณวรภักดิ์กิตฺติปญฺโญวัดคลองโคนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
21พระพัฒนาขวัญดีสุวณฺโณวัดคลองโคนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
22พระคัมภีร์จันทโนทัยคมฺภีรปญฺโญวัดนางพิมพ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
23พระชำนาญจันทร์เพ็งปิยสีโลวัดนางพิมพ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
24พระอนันต์ภู่สุวรรณทีปธมฺโมวัดนางพิมพ์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
25พระสมคิดชูโชติอตุลวํโสวัดบางนางจีนกลางคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
26พระภูวดลจำเริญพันธ์ธมฺมวโรวัดบางขันแตกคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
27พระธีรเมธเสือภูมีธีรวโรวัดลาดเป้งคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
28พระวรณวงศโภชย์กิตฺติญาโณวัดลาดเป้งคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
29พระวิเชษฐพรมนิตย์ยโสธโรวัดลาดเป้งคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
30พระบุญรอดสุดใจธมฺมธีโรวัดลาดเป้งคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
31สามเณรภราดรสวนน้อยวัดลาดเป้งคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
32พระตรีเทพกาฬดิษมหาวีโรวัดน้อยแสงจันทร์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
33พระบรรจงหงษ์รักปิยธมฺโมวัดน้อยแสงจันทร์คณะจังหวัดสมุทรสงคราม
34พระมงคลขันพานิชขนฺติพโลวัดธรรมาวุธารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
35พระปราโมทย์ขำเอกฐิตธมฺโมวัดธรรมาวุธารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
36พระอภิเดชรักษาสุขอภิชาโนวัดบางแก้วคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
37พระวิศรุตรัตนพิทักษ์อนุตฺตโรวัดบางแก้วคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
38พระวิชาญพวงวาสนามหาปุญฺโญวัดดาวโด่งคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
39พระพันธชัยถาวรวัฒนะสุจิตฺโตวัดปากลัดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
40พระบุญฤทธิ์กงแก้วจิตเมโทวัดปากลัดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
41พระธีร์อนรรฆวนิชปุญญธโรวัดปากลัดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
42พระสังคมสมเพชรกิตฺติญาโณวัดปากลัดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
43พระภูวนารถขันกำเหนิดคุณากโรวัดปากลัดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
44สามเณรสันชัยสุขภูมิวัดปากลัดคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
45พระกฤษณะมีผาสิริสาโรวัดศรีศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
46พระเชาวน์ภู่สกุลฉนฺทกาโรวัดศรีศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
47พระสิทธิชัยเวชกามาปริสุทฺโธวัดช่องลมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
48พระอุดมดวงจังหวัดเตชธมฺโมวัดช่องลมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
49พระธีระชัยพ้นภัยโสภโณวัดช่องลมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
50พระเฉลิมพลนวมนาคะชุติปญฺโญวัดช่องลมคณะจังหวัดสมุทรสงคราม