รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๗ - วัดห้วยกวางจริง
ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสนั่นเทพผสมสนฺตจิตฺโตวัดเขากลิ้งคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระกฤษกรณ์ทัศนาโกวิโทวัดเขากลิ้งคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระอเนกฮวบอินทร์ขนฺติโกวัดเขากลิ้งคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระชาติรักษ์สอาดธมฺมวโรวัดเขากลิ้งคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระณัฐพลขุนวิจิตรกิตฺติโกวัดหนองปืนแตกคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระไพโรจน์ทินโพธิ์วงศ์ปญฺญาธโรวัดหนองปืนแตกคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระชัยวัฒน์แก้วศรีงามกนฺตสีโลวัดหนองปืนแตกคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระณัฐวงษ์พรมนัสอภโยวัดห้วยสัตว์ใหญ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระสุทธิภัทรน้อยเกตุสุทฺธจิตฺโตวัดป่าเด็งธรรมารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระสุพจน์หรั่งวัดรตนปญฺโญวัดห้วยแม่เพรียงคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระรุ่งอรุณกุ้ยวงตาลสิริภทฺโทวัดห้วยแม่เพรียงคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระศักดาทิมเมฆวิสุทฺโธวัดห้วยแม่เพรียงคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระณัฐพลแก้วสุกโชติปญฺโญวัดห้วยแม่เพรียงคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระพระชัยวัฒน์แสนสวัสดิ์ธมมฺธีโรวัดหนองมะกอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระพระอโนทัยแตงฉ่ำอติชาคโรวัดหนองมะกอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระประสิทธิ์สุชาติปสิทฺธิโกวัดห้วยกวางจริงคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระอภิสิทธิ์พุ่มไสวอภิปุญโญวัดห้วยกวางจริงคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระกฤษณะสีสว่างธมฺมโชโตวัดวังจันต์คณะจังหวัดเพชรบุรี