รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๖ - วัดห้วยทรายใต้
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนัสหอมเนียมชีวมโนวัดห้วยทรายใต้คณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระทนงศักดิ์ทองสุขวรปญฺโญวัดห้วยทรายใต้คณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระจักรพันธ์ป้านใหม่จนฺทาโภวัดห้วยทรายใต้คณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระจิรวัฒน์ใหญ่ท้วมสุจิตฺโตวัดห้วยทรายใต้คณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระนุกูลสมประสงค์ติสฺสโรวัดห้วยทรายใต้คณะจังหวัดเพชรบุรี
6สามเณรณัฐพงศ์พูลแก้วคำวัดห้วยทรายใต้คณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระธีรศักดิ์จันทร์สว่างธนวุฒฺโฑวัดสมุทรคามคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระทวีปนกเทียนทีปงฺกโรวัดไทรย้อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระสุรเชษฐ์สันทาลุนัยวิชโยวัดไทรย้อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระณัฐพลนิ่มนวลภูริญาโณวัดไทรย้อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระบางแสงสว่างรตนวณฺโณวัดโตนดหลวงคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระธนกฤษหินชีระนันท์กตปุญโญวัดโตนดหลวงคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระธีรบุตรเธียรประยูรอิทฺธิเตโชวัดโตนดหลวงคณะจังหวัดเพชรบุรี
14สามเณรอภิรักษ์บุญทิมวัดโตนดหลวงคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระณัฐวุฒิจิตต์เจริญจิตฺตทนฺโตวัดชะอำคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระภานุพงษ์มาประเสริฐคุณยุตฺโตวัดชะอำคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระศักรินทร์ทองทับมหาวีโรวัดชะอำคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระขวัญชัยผุดผ่องขนฺติวโลวัดชะอำคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระเฟื่องยศเนียมเงินจรุวณฺโนวัดชะอำคณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระชุติเทพสว่างจิตต์คิชโยวัดชะอำคณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระณัฐพงศ์รูปสง่าอธิฏฺฐาโนวัดชะอำคณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระพรชนะบุญมั่นรวิวณฺโณวัดเทพประสิทธิ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
23พระนริศศรีสวัสดิ์อนาลโยวัดเทพประสิทธิ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
24พระบุญทิ้งบุญบรรชาธีรปญฺโญวัดเทพประสิทธิ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
25พระธนบูรณ์อินหนูญาณธีโรวัดเทพประสิทธิ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
26พระณรงค์ศักดิ์ทับคงปภสฺสโรวัดเทพประสิทธิ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
27พระสรายุทธ์รอดคลองตันปริสาสโกวัดเทพประสิทธิ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
28พระรัฐพลยินดีขนฺติพโลวัดเทพประสิทธิ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
29พระนาวินจันทร์แจ่มโชติปญฺโญวัดไตรรัตน์เจริญผลคณะจังหวัดเพชรบุรี
30พระคณิศรรักธงสุลโภวัดไตรรัตน์เจริญผลคณะจังหวัดเพชรบุรี
31พระสุทัศน์อ่อนน้อมกมฺมสุทฺโธวัดไร่มะม่วงคณะจังหวัดเพชรบุรี
32พระประเสริฐแย้มสวนฐานวโรวัดหุบกะพงคณะจังหวัดเพชรบุรี
33สามเณรชลธีแก้วฉวีวัดหุบกะพงคณะจังหวัดเพชรบุรี
34พระไพรทูลแจ้งหัวดงเตชวณฺโณวัดหนองเผาถ่านคณะจังหวัดเพชรบุรี
35พระเอกสิทธิ์แตงรอดฐิตวฑฺฒโนวัดหนองเผาถ่านคณะจังหวัดเพชรบุรี
36พระพลศักดิ์ต่างโอษฐ์ภูริวฑฺฒโณวัดถ้ำแจงคณะจังหวัดเพชรบุรี
37พระกัมพลจิตมากมฺพโลวัดหนองแจงคณะจังหวัดเพชรบุรี
38พระมาโนชเทียมไทยมานิโตวัดหนองแจงคณะจังหวัดเพชรบุรี
39พระไพรวัลย์กุไฬสงกนฺตปญฺโญวัดคลองสายหนึ่งคณะจังหวัดเพชรบุรี
40พระสหัสพนต์คุ้มสะอาดฐานกโรวัดคลองสายหนึ่งคณะจังหวัดเพชรบุรี
41พระวันชัยดีสีอภิชชฺโววัดคลองสายหนึ่งคณะจังหวัดเพชรบุรี