รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๕ - วัดชลธราราม
ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอลงกรณ์บุญเจริญสุชาโตวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระชัยนาทกลิ่นหอมชาคโรวัดชลธรารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระพวงสว่างเนตรปภาโสวัดชลธรารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระสัมฤทธิ์อุ่นสอนสมจิตฺโตวัดชลธรารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระอนุสรณ์นะทเวสน์เทวสโรวัดเขื่อนเพชรคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระอานนท์รอดพันธ์อานนฺโทวัดท่าคอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
7สามเณรมนัสสะสีโสมวัดท่าคอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระคมสันต์กอวชิรพันธ์วิชิโตวัดวิบูลย์ประชาสรรค์คณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระจิรวัฒน์บุญมีจิรวฑฺฒโนวัดป่าชลประทานราษฎร์คณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระพีรพัฒน์พัชรวิโรจน์สกุลโรจนวํโสวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระนพคุณพัชรวิโรจน์สกุลสุภทฺโทวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระสุทธิศักดิ์จวบบุญปภสฺสโรวัดหนองตาฉาวคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระโฉลมกุจแจนาคกิตฺติวณฺโณวัดหนองตาฉาวคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระวสุพลจันทร์เต็มธมฺมวโรวัดเขากระปุกคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระชัยวุฒิไรวาอริญฺชโยวัดสารหิตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระชัยชาญขุนวิชัยชยวุฑฺโฒวัดสารหิตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระณัฐนันท์อยู่มากมหานาโควัดสารหิตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระชาติชายทรงสุจินต์สุชาโตวัดสารหิตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
19สามเณรถิรศักดิ์คำมาวัดสารหิตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระสุทัศมะพุกธมฺมครุโกวัดหนองเขาอ่อนคณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระเพชรธงไชยเม่งเตี๋ยนอรุโณวัดเตาหม้อบรรพตธรรมมงคลคณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระวินัยแท่นนอกฐิตวินโยวัดโป่งเกตุคณะจังหวัดเพชรบุรี
23พระกษิด์ณัฏฐ์โชคแก้วเกาะสะบ้ารตนโชโตวัดยางชุมคณะจังหวัดเพชรบุรี
24พระพลสันต์คำเทศสิริพโลวัดยางชุมคณะจังหวัดเพชรบุรี
25พระอนุพงศ์ทองลักอนุวํโสวัดยางชุมคณะจังหวัดเพชรบุรี
26พระประมุกกลิ่นสวัสดิ์ฐิตธมฺโมวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
27พระนรินทร์แช่มเทศสญฺญจิตฺโตวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
28พระสังวาลแช่มเทศผาสุโกวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
29พระสมปองสวัสดีปสาโทวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
30พระพจน์ชัยพัฒน์แช่มเทศกนฺตพโลวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
31พระพัฒนพงศ์จวนชัยภูมิฐานกโรวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
32พระสุริยะเรืองศิลป์ปรกฺกโมวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
33สามเณรศุภเชษฐ์ภูโตวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
34สามเณรถิรวัฒน์แก้วพวงวัดหนองเตียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
35พระปรานอมเพ็งจันทร์ดีธมฺมวโรวัดหนองหว้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
36พระสินชุ่มเต็มสาธโรวัดหนองหว้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
37พระใหญ่บัวแก้วมหาปญฺโญวัดหนองหว้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
38พระปัญญาทองสุขอภิวํโสวัดหนองหว้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
39พระหลวยหล่อสกุลธมฺมพโลวัดหนองหว้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
40พระเอกพงษ์เนตรทิพย์กตสาโรวัดหนองหว้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
41พระปรีชาบุตรประเสริฐอติธมฺโมวัดหนองหว้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
42พระนธีอินทะกูลฐิติโกวัดเกษมสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
43พระพรศุกร์ศรีเลิศสิริสาโรวัดเกษมสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
44พระสันติเจริญพรศิริกุลปภากโรวัดเกษมสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
45พระแอะศรีวิรักมหาวีโรวัดเกษมสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
46พระวุฒิพงษ์ใจบุญธมฺมวโรวัดเกษมสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
47พระฐานันด์บัวประคองจนฺทโสภโณวัดเกษมสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
48พระณัฐพัชร์พิลาศรีวัฒนกิตฺติโสภโณวัดเกษมสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
49พระวีรวัฒน์สิทธิชัยจิณฺนธมฺโมวัดธรรมารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
50พระอนุวัติปิ่นทองปสาโทวัดธรรมารามคณะจังหวัดเพชรบุรี