รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๓ - วัดศีลคุณาราม
ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีรพงศ์อินพุ่มธีรภทฺโทวัดยางคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระพเยาว์เปรี้ยวหวานสิริธมฺโมวัดพระธาตุศิริชัยคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระสมพรผหลาผลวรสทฺโธวัดท้ายตลาดคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระพสชนนช์เหลืองวงศ์ประภาฐานธมฺโมวัดท้ายตลาดคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระสังวานคำเลิศคุณสํวโรวัดเขาพระคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระสมบูรณ์พิมพ์แสงติสาโรวัดเขาพระคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระวีรยุทธขำน้อยอายุวฑฺฒโกวัดเขาพระคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระบรรจงขำน้อยปญฺญาวโรวัดเขาพระคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระโยธินหัสดีวรญาโณวัดเขาพระคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระยุทธนาจันทร์เปล่งวรญาโณวัดสระพังคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระวีรวัฒน์สุขวงษ์วชิรวํโสวัดสระพังคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระเจตน์สื่บอ่ำจนฺทโชโตวัดสระพังคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระจรูญสื่บอ่ำจนฺทธมฺโมวัดสระพังคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระไพศาลใบบัวฐานุตฺตโรวัดหนองปลาไหลคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระปรีชาผึ้งหลวงปญฺญาธโรวัดหนองปลาไหลคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระณัฐวัตรฮวดสุวรรณ์จิตฺตปญฺโญวัดเขาสมอระบังคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระธงชัยกลิ่นสุคนธ์ชยธมฺโมวัดคีรีวงก์คณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระสุมิตร์อุ่มบุญอธิปุญฺโญวัดคีรีวงก์คณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระศักดิ์ดาวงศ์ศาถิรญาโณวัดคีรีวงก์คณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระเจบุญมาถิรธมฺโมวัดคีรีวงก์คณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระวันชนะเหมือนหอมวรธมฺโมวัดศีลคุณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระกิตติชัยสร้อยสมอินฺทโชโตวัดศีลคุณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
23พระวชิรวิชญ์ศรีวรรณารัตน์ชุติปญฺโญวัดศีลคุณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
24พระเรวัตรแดงระยับถาวรจิตฺโตวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดเพชรบุรี
25สามเณรณัฐธัญทองใบ-วัดโพธิ์งามคณะจังหวัดเพชรบุรี
26พระเอกนรินทร์แซ่อิ้งกตสาโรวัดพุม่วงคณะจังหวัดเพชรบุรี
27พระประเชิญสุขผ่องสุชาโตวัดคูหาบรรพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
28พระศักรินทร์พุ่มพวงกตธมฺโมวัดคูหาบรรพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
29พระอิทธิพลพลอามาตย์ธมฺมโชโตวัดหนองชุมพลคณะจังหวัดเพชรบุรี
30พระธีระแมนจำปาวงค์ภทฺทธมฺโมวัดเขานาควิวัฒน์คณะจังหวัดเพชรบุรี
31พระอดิศรอุดมชัยพัฒนาจนฺทโชโตวัดเขานาควิวัฒน์คณะจังหวัดเพชรบุรี
32พระสำเริงผดุงญาติธมฺมสุนฺธโรวัดสวนโมกคณะจังหวัดเพชรบุรี
33พระธงชัยสุขเหลืองอณารโญวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
34พระต่าวแฝงตุ่นจารุวํโสวัดหนองปรงคณะจังหวัดเพชรบุรี
35พระอนุชาสมสุขจิตปญฺโญวัดหนองปรงคณะจังหวัดเพชรบุรี