รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๒ - วัดช่อม่วง
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิชิตจักรพงษ์อุชุจาโรวัดหัวนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระพรชัยจักรพงษ์อติพโลวัดหัวนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระกรกมลสลัสเลิศศุกกธมฺโมวัดหัวนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระศราวุฒกลิ่นแก้วณาณพโลวัดหัวนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระกิตติธัชอาจเทศสุเมโธวัดหัวนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระศรัณย์บุญทับจารุวโสวัดหัวนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระณัฐวุฒิอรรถบัญชาธนวุฑฺโฒวัดหัวนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระธีรวัฒน์นุภาสันต์ธีรปญฺโญวัดกุ่มคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระวิมลทิพย์ละครปิยสีโลวัดเขาน้อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระสันติคล้ายจันทร์ธนวํโสวัดเขาน้อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
11สามเณรปกรณ์ปลอดโปร่งวัดหนองกาทองคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระสถาพรทั่งทองธมฺมวํโสวัดเกาะแก้วสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระสอนประสมอคฺควํโสวัดเกาะแก้วสุทธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระณัฐพลพันธุ์สังฆ์สีลเตโชวัดใหม่ประเสริฐคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระณัฐพลทหารเพียงโฆษิตฺธมฺโมวัดไม้รวกสุขารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระกิตติชัยบรรลือทรัพย์กิตฺติภทฺโทวัดห้วยเสือคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระพงศ์รวีหลักแหลมปญฺญาวโรวัดห้วยเสือคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระอนุสรณ์เหมือนจันทร์ปญฺญาธโรวัดเขาทะโมนคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระสมศักดิ์ทรัพย์พญาทีปธมฺโมวัดเขาทะโมนคณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระนิวัฒน์สงวนสุดสิริวฑฺฒโนวัดโพธาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระสันต์สุรีเอิบอิ่มจนฺทสาโรวัดหาดทรายคณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระนาวินอิ่มคล้ายจนฺทโสภีวัดหาดทรายคณะจังหวัดเพชรบุรี
23พระรุ่งโรจน์เนียมเกิดสีลเตโชวัดโพธิ์เรียงคณะจังหวัดเพชรบุรี
24พระศรชัยนพธมฺมวโรวัดโพธิ์กรุคณะจังหวัดเพชรบุรี
25พระเสาร์สีแตงเตชพโลวัดจันทารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
26พระส.อ.เอกจิรพันธ์เจิมจันทร์จนฺทสโรวัดจันทารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
27พระสมศักดิ์สุกใสปญฺญาสาโรวัดบ่อบุญคณะจังหวัดเพชรบุรี
28พระกฤษณะนาคอินทร์ฐิตมโนวัดบ่อบุญคณะจังหวัดเพชรบุรี
29สามเณร.รัชภูมิป่วนอ่ำวัดบ่อบุญคณะจังหวัดเพชรบุรี
30พระสิทธิพลเย็นวัฒนาสิทฺธิญาโณวัดโพธิ์ลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
31พระจิรายุทธพุ่มจิตรจิรธมฺโมวัดโพธิ์ลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
32พระกิตติธัชพรัดรักษากิตฺติทตฺโตวัดโพธิ์ลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
33พระเมธาเลิศนิรันดร์มงฺคลิโกวัดโพธิ์ลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
34พระมณฑลศรีมงคลมหาปญฺโญวัดโพธิ์ลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
35พระนภดลศรีแจ้สิริธโรวัดหนองแกคณะจังหวัดเพชรบุรี
36พระนิติศาษตร์ขำเพชรเตชปญฺโญวัดหนองแกคณะจังหวัดเพชรบุรี
37พระไชโยเขียวคลี่อธิปญฺโญวัดเนินหนองโสนคณะจังหวัดเพชรบุรี
38พระสุทธิชาติองค์ศิลสุทฺธิชาโตวัดช่อม่วงคณะจังหวัดเพชรบุรี
39พระสุวิทย์เทพนิมิตร์อภิปุญโญวัดช่อม่วงคณะจังหวัดเพชรบุรี
40พระพานิชบุญนิมิตร์สุภปุญฺโญวัดช่อม่วงคณะจังหวัดเพชรบุรี
41พระอุเทนชัยโชตอุตฺตโมวัดช่อม่วงคณะจังหวัดเพชรบุรี
42พระศิริชลชัยโสภณาปญฺญาธโรวัดถ้ำเขาน้อยเกสโรคณะจังหวัดเพชรบุรี
43พระขรรชัยคูเมตตาธรรมขนฺติจิตฺโตวัดถ้ำเขาน้อยเกสโรคณะจังหวัดเพชรบุรี
44พระธนาธิปหอยมุขจิตฺตธมฺโมวัดถ้ำเขาน้อยเกสโรคณะจังหวัดเพชรบุรี
45พระนพศักดิ์อบแย้มสีลสุทฺโธวัดระหารน้อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
46พระนิพนธ์แก้วสำราญรมณีโยวัดเขาพระพรหมชะแง้คณะจังหวัดเพชรบุรี
47พระคมกฤษณ์มณฑาจนฺทวณฺโณวัดเขาพระพรหมชะแง้คณะจังหวัดเพชรบุรี
48พระสนั่นมีจันทร์กนฺตวีโรวัดเขาพระพรหมชะแง้คณะจังหวัดเพชรบุรี
49พระอนุพงษ์บุญรอดจิตฺตกาโรวัดเขาพระพรหมชะแง้คณะจังหวัดเพชรบุรี
50พระพิเชฐม่วงทับจารุวณฺโณวัดเขาพระพรหมชะแง้คณะจังหวัดเพชรบุรี