รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๑๐๐๑ - วัดใหญ่สุวรรณาราม
ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 78 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเฉลิมชัยอยู่ยงอติพโลวัดยางคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระนรายุนภาสันอุตฺตโมวัดยางคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระเอี่ยมอุ่นใจเพื่อนจรณธมฺโมวัดยางคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระธิติสรรค์ฝัดศิริชญฺญธิติโกวัดมหาธาตุคณะจังหวัดเพชรบุรี
5สามเณรปรัชญาภยางกูรวัดมหาธาตุคณะจังหวัดเพชรบุรี
6สามเณรศตคุณนวลทองวัดมหาธาตุคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระสิทธิพรครองพลพลวุฑโฒวัดมหาธาตุคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระวสุศิลป์แก้วประเสริฐศรีชยรตโนวัดคงคารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระพงษ์พัฒน์เพริศพริ้งวฑฺฒนวํโสวัดพลับพลาชัยคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระญาณพัฒน์วีรเดชญาณวฑฺฒโนวัดพลับพลาชัยคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระเจนณรงณ์สุขอยู่จิรวฑฺฒโนวัดแก่นเหล็กคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระโพธิ์เจริญพรายมณีถาวโรวัดอัมพวันปิยารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระฉัตรชัยหงษ์ธนอารีย์สุชาโตวัดอัมพวันปิยารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระศุภนัฐอังกินันทน์สุภกิจฺโจวัดช้างคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระสุจิตร์อิ่มน้อยผาสุโกวัดโคกคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระสรศักดิ์โพธิพันธุ์จนฺทสโรวัดโคกคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระสมเกียรติ์แก้วจินดาสุทฺธิกาโมวัดโคกคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระบุญยิ่งพลายแก้วโรจนาธิโกวัดโคกคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระกฤติพงศ์กงสกุลสุทฺธิวํโสวัดกุฎีดาวคณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระอินทร์พิมลจันทร์กระจ่างอินฺทโชโตวัดกุฎีดาวคณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระรัตนสิทธิ์แก้วเรืองธมฺมธีโรวัดข่อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
22สามเณรปาณเดชาโพธิพิทักษ์วัดข่อยคณะจังหวัดเพชรบุรี
23พระพจน์ลิขนะจุลเตชธมฺโมวัดรัตนตรัยคณะจังหวัดเพชรบุรี
24พระเจ้าสัวสรรพเศรษฐธมฺมวโรวัดรัตนตรัยคณะจังหวัดเพชรบุรี
25พระเกียรติศักดิ์เส็งดอนไพรยติสกฺโกวัดพระพุทธไสยาสน์คณะจังหวัดเพชรบุรี
26สามเณรกฤตนัยสวัสดีวัดพระพุทธไสยาสน์คณะจังหวัดเพชรบุรี
27พระสยามรัฐเกตุรัตน์ฐานิสฺสโรวัดใหญ่สุวรรณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
28สามเณรชรินธรพาทีทินวัดใหญ่สุวรรณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
29สามเณรดนัยพรหมเชื้อวัดใหญ่สุวรรณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
30สามเณรเจตณัฐพรหมเชื้อวัดใหญ่สุวรรณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
31พระนพพรสร้อยสีดาสิตญาโณวัดไตรโลกคณะจังหวัดเพชรบุรี
32พระอธิปัตย์แดงสุวรรณ์ธมฺมิสฺสโรวัดกำแพงแลงคณะจังหวัดเพชรบุรี
33พระทินกร-ชินวณฺโณวัดเกาะคณะจังหวัดเพชรบุรี
34พระภาคพูมจุไรยานนท์จนฺทสาโรวัดแรกคณะจังหวัดเพชรบุรี
35พระเทพแม่นยำอภิชาโรวัดแรกคณะจังหวัดเพชรบุรี
36สามเณรวีระพงษ์รัตนเลิศวัดแรกคณะจังหวัดเพชรบุรี
37พระปริญน้อยลาอิสฺสรธมฺโมวัดป้อมคณะจังหวัดเพชรบุรี
38พระวิรัชอุรุวัฒน์ชินวํโสวัดป้อมคณะจังหวัดเพชรบุรี
39พระไพรวัลย์วรรณสิงห์อริยวํโสวัดป้อมคณะจังหวัดเพชรบุรี
40พระเอกชัยจันลาดโสภโณวัดป้อมคณะจังหวัดเพชรบุรี
41พระวิเจืองทิมพิทักษ์อยาจโลวัดนาคคณะจังหวัดเพชรบุรี
42พระกัมปนาทชูกลิ่นกมฺมกาโรวัดนาคคณะจังหวัดเพชรบุรี
43พระภูมินทร์จันทร์เปล่งภูมินฺโทวัดนาคคณะจังหวัดเพชรบุรี
44สามเณรสุรยุทธนาคเถื่อนวัดพระรูปคณะจังหวัดเพชรบุรี
45พระอนันต์กลิ่นอ่อนกิจฺจกาโรวัดถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบุรี
46พระประภาสสร้อยทองปภาธโรวัดถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบุรี
47พระกิตติศักดิ์อินทร์พุโสภณกิตฺติสทฺโทวัดโพธิ์พระนอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
48พระมนัสคัดธาปริสุทฺโธวัดไสกระดานคณะจังหวัดเพชรบุรี
49พระสมภพภวังคะรัตน์ปริสุทฺโธวัดไสกระดานคณะจังหวัดเพชรบุรี
50พระพรวสันต์เหมกุลกิตฺติญาโณวัดไสกระดานคณะจังหวัดเพชรบุรี