รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๙ - วัดหนองหมี
ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสวัสดิ์บัวตูมชินวโรวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
2พระศรณ์ทวีโรจน์อัศวินขนฺติสุโภวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
3พระพงษ์พันธ์นามพันธ์มหาคุโณวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
4พระเดชาธรสังข์ทองปญฺญาทีโปวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
5พระธนดลศิริทองเกษตรจนฺทูปโมวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
6พระเลยเอี้ยงบุญมาธิปธมฺโมวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
7พระอังกูลอาจมนตรีกิตฺติภทฺโทวัดทุ่งแหลมคณะจังหวัดราชบุรี
8พระศิริชัยสิริจงวัฒนาปญฺญาสิริวัดทุ่งแหลมคณะจังหวัดราชบุรี
9พระนันทวัฒน์สมสุขอภินนฺโทวัดทุ่งแหลมคณะจังหวัดราชบุรี
10พระสมศักดิ์คล้ายจินดาปญฺญาวชิโรวัดห้วยทรายทองคณะจังหวัดราชบุรี
11พระสายชนเกิดศรีจนฺทสาโรวัดห้วยทรายทองคณะจังหวัดราชบุรี
12พระสาธิตดิเฮะขนฺติวโรวัดเขาวงกตเจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
13พระประทินเฟื่องมาติสฺสโรวัดเขาวงกตเจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
14พระทมเสือเดชปสุโตวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดราชบุรี
15พระทักษ์ดนัยหาญวงษ์ฐิตมโรวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดราชบุรี
16พระสมพัคพุทธรักษาชิตมาโรวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดราชบุรี
17พระจรัญกลิ่นโอชาภทฺทโกวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดราชบุรี
18สามเณรจิรายุทธอินทราวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดราชบุรี
19พระจรูญแซ่ต่านปริปุณฺโณวัดห้วยผากเทพประทานพรคณะจังหวัดราชบุรี
20พระสุทธิชัยทองยุปภาโสวัดบ่อหวีคณะจังหวัดราชบุรี
21พระอาคมสวนผึ้งกิตฺติโกวัดบ่อหวีคณะจังหวัดราชบุรี
22พระแสงเจ้อองโสภโณวัดป่าท่ามะขามคณะจังหวัดราชบุรี
23พระธชทัตมีล้อมขนฺติมโรวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
24พระสิทธาเขียวภักดีเตชสาโรวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
25พระจีรวัฒน์จีนแสนปุญฺญวโรวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
26พระสมบูรณ์พิมพ์วงษ์สมสฆโฆวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี
27พระประสิทธิ์ธรรมจารีรักษ์ประสิทธิ์ทโกวัดหนองหมีคณะจังหวัดราชบุรี