รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๗ - วัดหัวโพ
ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัชรินทร์คณะศรผาสุโกวัดหนองม่วงคณะจังหวัดราชบุรี
2พระวีระคณะศรวชิรญาโณวัดหนองม่วงคณะจังหวัดราชบุรี
3พระกิตติชัยจันทร์เพ็ญสุริยาสุทธฺจิตโตวัดหนองม่วงคณะจังหวัดราชบุรี
4พระณภัทรบรรเทิงจิตรขฺนติพโลวัดหนองม่วงคณะจังหวัดราชบุรี
5พระคณิตสรณ์เกษมราษฎร์คุณธมฺโมวัดหนองม่วงคณะจังหวัดราชบุรี
6พระอลงกรณ์เกิดเพ็ชรชยาภรโณวัดหลวงคณะจังหวัดราชบุรี
7พระสมชายศรีวังสุทฺธจิตฺโตวัดหลวงคณะจังหวัดราชบุรี
8พระสนธิเพชรนิลอธิจิตฺโตวัดบางแพใต้คณะจังหวัดราชบุรี
9พระบารมีภู่คงทนฐิตสีโรวัดบางแพใต้คณะจังหวัดราชบุรี
10สามเณรพรเทพกลิ่นเมยวัดบางแพใต้คณะจังหวัดราชบุรี
11พระสุศรีบินอาหมัดวิสุทฺธิสีโรวัดเตาอิฐคณะจังหวัดราชบุรี
12พระสุทัศน์คุ้มทรัพย์อาสโภวัดกลางวังเย็นคณะจังหวัดราชบุรี
13พระพจน์สวัสดิ์พึ่งภูริปญฺโญวัดบ้านกุ่มคณะจังหวัดราชบุรี
14พระนิรันดร์ภู่ห้อยอนาลโยวัดตาลเตี้ยคณะจังหวัดราชบุรี
15พระสุชาติพร้อมเศรษฐกรสุรเตโชวัดตาลเตี้ยคณะจังหวัดราชบุรี
16พระอเนกเงางามธนิสฺสโรวัดตาลเตี้ยคณะจังหวัดราชบุรี
17พระถาวรไชปัญญาปิยธโรวัดตาลเตี้ยคณะจังหวัดราชบุรี
18พระสหราชชำนาญศิลป์ปิยสีโลวัดใหญ่โพหักคณะจังหวัดราชบุรี
19พระโชคชัยชาวยี่สารสารคนฺโธวัดใหญ่โพหักคณะจังหวัดราชบุรี
20พระวิทวัสอ่ำทับโชติกโรวัดใหญ่โพหักคณะจังหวัดราชบุรี
21พระทวีปไม้กล้วยธตมโรวัดใหญ่โพหักคณะจังหวัดราชบุรี
22พระขวัญแซ่จันโชติโกวัดดอนคาคณะจังหวัดราชบุรี
23พระธงชัยโคกขุนทดกิตติโกวัดดอนคาคณะจังหวัดราชบุรี
24สามเณรวราวุฒิเคหะรอดวัดดอนคาคณะจังหวัดราชบุรี
25สามเณรมีโชคขำปู่วัดดอนคาคณะจังหวัดราชบุรี
26พระสีปานมกป้านฉนฺทโกวัดบ้านใหม่บุปผารามคณะจังหวัดราชบุรี
27พระณัฐทพนธ์เหล็กไหลณฏฺฐิโกวัดแก้วคณะจังหวัดราชบุรี
28สามเณรจิตรภาณุบุญฤทธิ์วัดหนองเอี่ยนคณะจังหวัดราชบุรี
29พระภูกิจรมราษฎร์ภูริสีโลวัดทำนบคณะจังหวัดราชบุรี
30พระกฤตวัฒน์บุญริ้ววฑฺฒนธมฺโมวัดดอนมะขามเทศคณะจังหวัดราชบุรี
31พระกฤษณะเกิดดีกิตติธมฺโมวัดดอนมะขามเทศคณะจังหวัดราชบุรี
32พระนิติพลเกิดช้างนิติธมฺโมวัดดอนมะขามเทศคณะจังหวัดราชบุรี
33พระธีรทัศน์บุญเพ็งเทวธมฺโมวัดดอนมะขามเทศคณะจังหวัดราชบุรี
34พระธีรพงษ์เอี่ยมสอาดวิสุทธญาโณวัดดอนมะขามเทศคณะจังหวัดราชบุรี