รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๖ - วัดวาปีสุทธาวาส
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิศณุวัฒน์สังสุวรรณอายุวฑฺฒโกวัดปากช่องคณะจังหวัดราชบุรี
2พระอมรเวชทองเสือรตินฺธโรวัดปากช่องคณะจังหวัดราชบุรี
3พระธชาโตศะศุขธนญฺชโยวัดปากช่องคณะจังหวัดราชบุรี
4พระสมปองแก้วมุกดาสุมงฺคโลวัดปากช่องคณะจังหวัดราชบุรี
5สามเณรธนชัยสุขพานิชวัดปากช่องคณะจังหวัดราชบุรี
6พระชนะชัยล่ำรองฐิตคุโณวัดนาสมอคณะจังหวัดราชบุรี
7พระธงชัยสนสุทธิจิตฺตกาโรวัดสูงเนินคณะจังหวัดราชบุรี
8พระสาธิตเหมือนแย้มฐานิโยวัดสูงเนินคณะจังหวัดราชบุรี
9พระอาทิตย์แก้วเจริญอกิญฺจโนวัดสูงเนินคณะจังหวัดราชบุรี
10พระอิทธิกรช่วยผุดยติโกวัดสูงเนินคณะจังหวัดราชบุรี
11พระเอกชัยดกบุราณจนฺทสาโรวัดสูงเนินคณะจังหวัดราชบุรี
12พระเย็นแก้วเขียวปภาโสวัดสูงเนินคณะจังหวัดราชบุรี
13พระพาใจจริงปภาโสวัดหนองไผ่คณะจังหวัดราชบุรี
14พระอนุชิตแซ่จ๊ะอาชิโตวัดหนองสีนวลคณะจังหวัดราชบุรี
15พระศรายุทธจิตเจียมภทฺทาจาโรวัดนิยมธรรมารามคณะจังหวัดราชบุรี
16พระทวีรอดทวีสุขภทฺทโกวัดนิยมธรรมารามคณะจังหวัดราชบุรี
17พระประยุทธหล้าบุญปภาธโรวัดนิยมธรรมารามคณะจังหวัดราชบุรี
18พระอภิสัณห์โสภานิชปสนฺโนวัดป่าเขาสัมมะงาคณะจังหวัดราชบุรี
19สามเณรเสฏฐวุฒิวันเพ็งวัดป่าเขาสัมมะงาคณะจังหวัดราชบุรี
20พระชูเกียรติสงวนสัตย์จนฺทโชโตวัดเขาปิ่นทองคณะจังหวัดราชบุรี
21สามเณรพิสิฐเผ่าดิษฐ์วัดหนองไผ่คณะจังหวัดราชบุรี
22พระนนทวัฒน์มีของกนฺตวณฺโณวัดจอมบึงคณะจังหวัดราชบุรี
23สามเณรราเชนยุรีงามวัดจอมบึงคณะจังหวัดราชบุรี
24พระพันเทพจันทร์อ่อนสิริธมฺโมวัดหนองปรือใหญ่พลายงามคณะจังหวัดราชบุรี
25พระกระซู่สีระอภินนฺโทวัดหนองปรือใหญ่พลายงามคณะจังหวัดราชบุรี
26สามเณรบุญยภูงามขำวัดหนองปรือใหญ่พลายงามคณะจังหวัดราชบุรี
27สามเณรอภินันท์หมุนดีวัดหนองปรือใหญ่พลายงามคณะจังหวัดราชบุรี
28พระธนารุ่งรัตน์ธวัชชัยธนปญฺโญวัดเบิกไพรคณะจังหวัดราชบุรี
29สามเณรอนุสรณ์เครือวัลย์วัดเบิกไพรคณะจังหวัดราชบุรี
30สามเณรไกรลาศคลังสิริวัดเบิกไพรคณะจังหวัดราชบุรี
31พระบุญตาศรีเตชะยโสธโรวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดราชบุรี
32พระบุญมีนามวิเศษปุญฺญาคโมวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดราชบุรี
33พระธนากรธนูศรีธนกโรวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดราชบุรี
34พระอเนกปิยะจินดาอธิจิตฺโตวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดราชบุรี
35พระอาณัติคงสุคนธ์อนาลโยวัดชัฏใหญ่คณะจังหวัดราชบุรี
36พระอภิชาติเชียงกาอภิชาโนวัดชัฏใหญ่คณะจังหวัดราชบุรี
37พระรัชกฤชประสิทธิเมกุลกนฺตสีโลวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำคณะจังหวัดราชบุรี
38พระประชาเสนาพิทักษ์ปสนฺโนวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำคณะจังหวัดราชบุรี
39พระขวัญชัยพิมเพราะขนฺติพโลวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำคณะจังหวัดราชบุรี
40พระนิติกรรอสูงเนินธมฺมธโรวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำคณะจังหวัดราชบุรี
41พระอนุยุตอรุณินทร์ธมฺมทีโปวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำคณะจังหวัดราชบุรี
42พระสมบัติคงวิทยาปภสฺสรจิตฺโตวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำคณะจังหวัดราชบุรี
43พระณัฐวุฒิรอดเคราะห์ธนปญฺโญวัดหนองนกกะเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
44สามเณรอุดมคำโหยกวัดหนองนกกะเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
45สามเณรพนมคำโหยกวัดหนองนกกะเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
46สามเณรแดนเขื่อนแก้ววัดถ้ำสิงโตทองคณะจังหวัดราชบุรี
47สามเณรรุ่งโรจน์กุณาศลวัดถ้ำสิงโตทองคณะจังหวัดราชบุรี
48สามเณรณัฐวุฒิพรมอักษรวัดถ้ำสิงโตทองคณะจังหวัดราชบุรี
49สามเณรวิสิทธิ์สุขประเสริฐวัดถ้ำสิงโตทองคณะจังหวัดราชบุรี
50สามเณรพีรพัฒน์เกิดด้วงวัดถ้ำสิงโตทองคณะจังหวัดราชบุรี