รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๕ - วัดปากท่อ
ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพรหมั่นหาสิริธมฺโมวัดดอนทรายคณะจังหวัดราชบุรี
2พระราชันทับทิมเตชวณฺโณวัดดอนทรายคณะจังหวัดราชบุรี
3พระพรชัยชมรัตนสุวรรณปิยสีโลวัดปากท่อคณะจังหวัดราชบุรี
4พระจิโรจน์อุ่นนะอธิปญฺโญวัดปากท่อคณะจังหวัดราชบุรี
5สามเณรปัณฑวิทย์ไชยหน่อแก้ววัดปากท่อคณะจังหวัดราชบุรี
6พระศราวุฒิพุ่มระหงษ์คุณธมฺโมวัดท่ายางคณะจังหวัดราชบุรี
7พระสมศักดิ์บุตรษาแก้วอธิจิตฺโตวัดท่ายางคณะจังหวัดราชบุรี
8พระเสาร์เกสรถิรธมฺโมวัดท่ายางคณะจังหวัดราชบุรี
9พระขวัญเมืองขุนหมื่นอนีโฆวัดท่ายางคณะจังหวัดราชบุรี
10พระปกรวงษ์สุนทรปิยธมฺโมวัดพุเกตุคณะจังหวัดราชบุรี
11พระนาวายอดมีกิตฺติสาโรวัดพุเกตุคณะจังหวัดราชบุรี
12พระสิทธาผึ้งเนียมสุจิตฺโตวัดพุเกตุคณะจังหวัดราชบุรี
13สามเณรกฤษณันจิ๋วใหญ่วัดพุเกตุคณะจังหวัดราชบุรี
14พระเอกลายนันท์ฐานธมฺโมวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดราชบุรี
15พระณัฐกิจกิมกงชาตวีโรวัดหนองบัวหิ่งคณะจังหวัดราชบุรี
16พระศุภชัยแป้งหอมอาภสฺสโรวัดหนองบัวหิ่งคณะจังหวัดราชบุรี
17พระกัณฑชาติแดงด้วงฐานิสฺสโรวัดเบญจคีรีนครคณะจังหวัดราชบุรี
18พระชลพันธ์แขกสินทรเกตุธมฺโมวัดไพรสะเดาคณะจังหวัดราชบุรี
19พระสรายุทธแก้วนาคฐานธมฺโมวัดไพรสะเดาคณะจังหวัดราชบุรี
20พระธนพลพิบูลแถวกนฺตวีโรวัดพิบูลวนารามคณะจังหวัดราชบุรี
21พระคุณาธิปหอมกลิ่นอธิปญฺโญวัดบัวหลวงกาญจนาคณะจังหวัดราชบุรี
22พระปิยพัทธิ์ประเสริฐศรีวรธมฺโมวัดโพธิศรีคณะจังหวัดราชบุรี
23พระอภิรัฐจักรเชิดชูอภิปาโลวัดป่าไก่คณะจังหวัดราชบุรี
24พระสำราญพวงร้องธมฺมปาโลวัดป่าไก่คณะจังหวัดราชบุรี
25พระธวัชชัยแก้วสวัสดิ์ฐานกโรวัดเลิศดุสิตารามคณะจังหวัดราชบุรี
26พระสุทธิพรอบเชยสุทธิธมฺโมวัดราษฎร์สมานฉันท์คณะจังหวัดราชบุรี
27พระสมบัติมณีวงษ์สุธมฺโมวัดวิมลมรรคารามคณะจังหวัดราชบุรี
28พระนภดลบุญนาคกิตฺติธโรวัดวิมลมรรคารามคณะจังหวัดราชบุรี
29พระภูวดลบุญนาคยสธโรวัดวิมลมรรคารามคณะจังหวัดราชบุรี
30พระสุดใจไสยาศรีโชติปญฺโญวัดสุขวรารามคณะจังหวัดราชบุรี
31พระบุญส่งสะมาพงษ์กนฺตสาโรวัดสุขวรารามคณะจังหวัดราชบุรี
32พระแสนปลื้มมีโชคปริชาโนวัดสุขวรารามคณะจังหวัดราชบุรี
33พระบุญเชิดชาญกระบี่อภิปุญฺโญวัดสุขวรารามคณะจังหวัดราชบุรี
34พระปริญญาอยู่เทศะฐิตปญฺโญวัดสุขวรารามคณะจังหวัดราชบุรี
35สามเณรธีระพัฒน์วัดแจ้งวัดวิมลมรรคารามคณะจังหวัดราชบุรี
36พระสายัณห์มณีวิหลมณิวณฺโณวัดหัวป่าพรหมสราภิรัตคณะจังหวัดราชบุรี
37พระศักดาระวิวรรณสุมโนวัดโคกพระราชธรรมเสนานีคณะจังหวัดราชบุรี
38พระอักครพลชุ่มจันทร์ญาณวโรวัดสนามสุทธาวาสคณะจังหวัดราชบุรี
39พระเปลี่ยนวัดวงค์ฐานิสฺสโรวัดทุ่งหลวงคณะจังหวัดราชบุรี
40พระพงษ์พิทักษ์เกตุนาคสีลเตโชวัดเขาถ่านธรรมเสนานีคณะจังหวัดราชบุรี
41พระวีรวัฒน์พิริยะไวทย์วชิรวํโสวัดเขาถ่านธรรมเสนานีคณะจังหวัดราชบุรี
42พระขวัญเรือนใจทนฐิตวํโสวัดเขาหมอนทองคณะจังหวัดราชบุรี
43พระสมพงษ์เพิ่มสกุลถาวโรวัดเขาหมอนทองคณะจังหวัดราชบุรี
44พระภาติยะอำนวลใจธมฺมปาโลวัดเจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
45พระบรรพตมหาจันทร์กิตฺติญาโณวัดเจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
46สามเณรอดิศักดิ์กองแก้ววัดเจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
47สามเณรเพิ่มศักดิ์โพธิ์ทองวัดเจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
48พระวิทยาสระศรีอคฺคปญฺโญวัดสันติการามคณะจังหวัดราชบุรี
49พระจรัญแก้วคำอินฺทวณฺโณวัดนาคอกคณะจังหวัดราชบุรี
50พระสิทธิพงษ์อมเฉลียงธีรปญฺโญวัดนาคอกคณะจังหวัดราชบุรี