รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๔ - วัดโชติทายการาม
ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์ชัยลิ้มประเสริฐโชติโกวัดอุบลวรรณารามคณะจังหวัดราชบุรี
2พระสุวัจน์แซ่ตั๊นสุธมฺโมวัดอุบลวรรณารามคณะจังหวัดราชบุรี
3พระอโณทัยเจริญสมบัติปิยธมฺโมวัดอุบลวรรณารามคณะจังหวัดราชบุรี
4พระธงชัยเอี่ยมชูกูลสุขกาโมวัดสอนประดิษฐ์วรารามคณะจังหวัดราชบุรี
5พระกวินท์ป้อมเสือโสภณปญฺโญวัดบัวงามคณะจังหวัดราชบุรี
6พระสมพรโสภาปสนฺโนวัดดอนคลังคณะจังหวัดราชบุรี
7พระพระพินญาคล้ายชูสกุลขนฺติสาโรวัดดอนคลังคณะจังหวัดราชบุรี
8พระมนตรีแจ่มนุราชฐิตมโนวัดตาลเรียงคณะจังหวัดราชบุรี
9พระพระรักษ์ศักดิ์ปูจันทร์ปมุทิโตวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
10พระพระกิตติพัฒน์กอสินประเสริฐโอทาโตวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
11พระพระวรวิชเบญจบุญญานุภาพธีรวโรวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
12พระพระอรรถสารเมืองเกษมอสฺสาโรวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
13พระพระเตชนะลิ้มเจริญสุขเตชธมฺโมวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
14พระพระสมพรกอสินประเสริฐสมตฺโถวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
15พระพระอัครินทร์นิธิสุขนิรันดร์อคฺคปญฺโญวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
16พระพระรังค์สรรค์ฤกษ์อุดมรติโกวัดปราสาทสิทธิ์คณะจังหวัดราชบุรี
17พระธนพลอุบานนท์โชติโกวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดราชบุรี
18พระนิธิภัทรแซ่เตียวโชตโกวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดราชบุรี
19พระวัชระแดงประสิทธิพรอาจารคุตฺโตวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
20พระอภิเชษฐ์กี้เจริญอภินนฺโทวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
21พระปฏิภาณบำรุงพงษ์ปภาธโรวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
22พระศราวุธพรหมพินิชย์ปิยธมฺโมวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
23พระณรงค์ภัทรขาวทองเขมธมฺโมวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
24พระสุรชาติเจริญสุขสุธมฺโมวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
25พระเจตนิพัทธ์สุดใจเตชธมฺโมวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
26พระสมหมายเนตรวงศ์จิณฺณธมฺโมวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
27พระวุฒิพงษ์ยกกลิ่นวุฑฺฒิธมฺโมวัดอมรญาติสมาคมคณะจังหวัดราชบุรี
28พระศักดิ์ชัยพิมพ์อ่อนฐานธมฺโมวัดหลักหกรัตนารามคณะจังหวัดราชบุรี
29พระวทัญญูใจเจริญทรัพย์จารุธมฺโมวัดราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
30พระทีปกรกล่อมจิตคุณวุฑฺฒโนวัดราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
31พระธนภพชุ่มอุระธนปาโลวัดราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
32พระสำราญแก้วสีเตชธมฺโมวัดสนามไชยคณะจังหวัดราชบุรี
33พระทองสุขแตงธมฺมจาโรวัดสนามไชยคณะจังหวัดราชบุรี
34พระรวิชาพนิชย์กุลมุนิจโรวัดโคกหลวงคณะจังหวัดราชบุรี
35พระนคราพรายมณีเขมวโรวัดโคกหลวงคณะจังหวัดราชบุรี
36พระจักรินทร์บุษน้ำเพ็ชรคุณวโรวัดโคกหลวงคณะจังหวัดราชบุรี
37พระต้อยกัวพู่สิริธโรวัดใหม่สี่หมื่นคณะจังหวัดราชบุรี
38พระอีสานเตน่าสุนฺทโรวัดใหม่สี่หมื่นคณะจังหวัดราชบุรี
39พระทนงศักดิ์ปัญญานนท์เตชพโลวัดใหม่สี่หมื่นคณะจังหวัดราชบุรี
40พระประสิทธิ์ซ่องศกอุทยวฑฺฒโนวัดท่าเรือคณะจังหวัดราชบุรี
41พระศรัณย์ริมนิลจิรวฑฺฒโนวัดท่าเรือคณะจังหวัดราชบุรี
42สามเณรจตุพลพรมรัตน์วัดเนกขัมมารามคณะจังหวัดราชบุรี
43พระเชษฐ์วิชญ์สิทธิสาริทธิ์วรจิตฺโตวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี
44พระประดิษทาทมคุณสาโรวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี
45พระนภัสรพีลิมกฤตนุวัตร์จิตฺตทโมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี
46พระอภิสิทธิ์ลี้เทียนจารุธมฺโมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี
47สามเณรยุทธนามณีวงษ์-วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี
48สามเณรอุรชาวันเจริญ-วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี
49สามเณรนำโชคพานทอง-วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี
50สามเณรเมธีศรีสัมพัทธ์-วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะจังหวัดราชบุรี