รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๓ - วัดเขาช่องพราน
ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยงยุทธอินทร์แก้วอนุภทฺโทวัดกลางคณะจังหวัดราชบุรี
2พระรัชชานนท์น้อยฉายถาวโรวัดกลางคณะจังหวัดราชบุรี
3พระวุฒินันท์ทองมลสํวโรวัดกลางคณะจังหวัดราชบุรี
4พระไชยาเกษสุวรรณ์สุวณฺโณวัดแก้วพฤกษารามคณะจังหวัดราชบุรี
5พระฐิติพรทองอินทร์ชุตินฺธโรวัดแก้วพฤกษารามคณะจังหวัดราชบุรี
6พระธวัชจีนสกุลสนฺตจิตฺโตวัดแก้วพฤกษารามคณะจังหวัดราชบุรี
7พระอำพลอินทะคงวิสุทฺธิสาโรวัดแก้วพฤกษารามคณะจังหวัดราชบุรี
8พระนิรัตศัยสำเภาทองชินวํโสวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดราชบุรี
9พระรุ่งโรจน์แจ่มจำรัสอาภาธโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดราชบุรี
10พระสุรชัยหีบทองเขมจาโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดราชบุรี
11พระสมเกียรติวิริยมณีการเทวธมฺโมวัดขนอนคณะจังหวัดราชบุรี
12พระชัชวาลย์ปรัชญาดำรงค์พลขนฺติโกวัดเขาค่างคณะจังหวัดราชบุรี
13พระอติวุฒิทองมีขนฺตยาคโมวัดเขาช่องพรานคณะจังหวัดราชบุรี
14พระอานนท์ตุ้มน้อยอาภานนฺโทวัดเขาดินสุวรรณคีรีคณะจังหวัดราชบุรี
15พระนครินทร์อะละมาลาขนฺติพโลวัดเขาพระคณะจังหวัดราชบุรี
16พระปริญญาส่งสุขอตฺถกาโมวัดเขาพระคณะจังหวัดราชบุรี
17พระพลากรจังพานิชฐานิโยวัดเขาพระคณะจังหวัดราชบุรี
18พระจักรพันธุ์หินลาดจิรสุโภวัดเขาส้มคณะจังหวัดราชบุรี
19พระฐาปกรณ์บุญก่อสร้างฐานวโรวัดเขาส้มคณะจังหวัดราชบุรี
20พระไพรินบุญอุ่นภทฺทธมฺโมวัดเขาส้มคณะจังหวัดราชบุรี
21พระสุรชัยคำแก้วสุรปญฺโญวัดเขาส้มคณะจังหวัดราชบุรี
22พระศุภวิชญ์พ่วงประจงปญฺญาธโรวัดคงคารามคณะจังหวัดราชบุรี
23พระธีรภัทร์จิตรพรมฐานวุฑฺโฒวัดโคกทองคณะจังหวัดราชบุรี
24พระสมยศมณีเพชรมหาโสวัดเจ็ดเสมียนคณะจังหวัดราชบุรี
25พระชาญชัยเฟื่องบริบูรณ์อภิปญฺโญวัดชัยรัตน์คณะจังหวัดราชบุรี
26พระธานีเจริญศิลป์ธีรปญฺโญวัดชัยรัตน์คณะจังหวัดราชบุรี
27พระภัทรสินเจียรมงคลมุนีย์ปิยธมฺโมวัดดอนทรายคณะจังหวัดราชบุรี
28พระทรงพรรณรักอู่สุรพโลวัดท่าหลวงพลคณะจังหวัดราชบุรี
29พระธรรมรัตน์หนูหย่อนธมฺมทีโปวัดท่าหลวงพลคณะจังหวัดราชบุรี
30พระสิทธิพรบุญช้างสิทฺธิปญฺโญวัดท่าหลวงพลคณะจังหวัดราชบุรี
31พระหงษ์ชนะศรีหงษ์ธมฺมวโรวัดไทรอารีรักษ์คณะจังหวัดราชบุรี
32พระชัยดอกเมฆโชติปญฺโญวัดบ่อมะกรูดคณะจังหวัดราชบุรี
33พระวรรณกรนาคกรอภิวณฺโณวัดบ่อมะกรูดคณะจังหวัดราชบุรี
34พระกิตติธัชสีทีกิตฺติธโรวัดบางโตนดคณะจังหวัดราชบุรี
35พระบรรเจิดทองสีจิรสุโภวัดบางลานคณะจังหวัดราชบุรี
36พระประกิตหนูนันฐานวโรวัดบางลานคณะจังหวัดราชบุรี
37พระวิษณุโสภาถาวโรวัดบางลานคณะจังหวัดราชบุรี
38พระสุริยันสิทธาวัตรฐิตวีริโยวัดบางลานคณะจังหวัดราชบุรี
39พระโชติพงศ์บุญลือสุมงฺคโลวัดบ้านฆ้องคณะจังหวัดราชบุรี
40พระปรัชญาพวงสวัสดิ์กิตฺติภทฺโทวัดบ้านฆ้องคณะจังหวัดราชบุรี
41พระพงษ์ศิริพูมมาภทฺทโกวัดบ้านฆ้องคณะจังหวัดราชบุรี
42พระมานะอินทร์ด้วงอินฺทญาโณวัดบ้านฆ้องคณะจังหวัดราชบุรี
43พระสิทธิ์พงษ์พัฒเย็นกิตติภทฺโทวัดบ้านฆ้องคณะจังหวัดราชบุรี
44พระธนวรรธ์นูลิ่ง สร้อยอากาศฉินฺนาลโยวัดบ้านเลือกคณะจังหวัดราชบุรี
45พระธีรวุฒินามฉ่ำธมฺมวุฑโฒวัดบ้านเลือกคณะจังหวัดราชบุรี
46พระนพรัตน์โม่มาลารตนญาโณวัดบ้านเลือกคณะจังหวัดราชบุรี
47สามเณรภูวดลทองกันยาวัดบ้านเลือกคณะจังหวัดราชบุรี
48พระยศยงโตเต็มยสชาโตวัดบ้านสิงห์คณะจังหวัดราชบุรี
49พระวีกานต์ธนวัฒนากุลปญฺญาวฑฺฒโกวัดบ้านสิงห์คณะจังหวัดราชบุรี
50พระเกรียงไกรจุเฉยสีลเตโชวัดบ้านหม้อคณะจังหวัดราชบุรี