รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๒ - วัดท่าผา
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิริยะศิริชานนท์ฐิตสทฺโธวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
2พระศุภกิณร์ศรีราจันทร์จนฺทสีโลวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
3พระวรพงษ์ไตรทิพย์ศิริกุลมหาวีโรวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
4พระกฤษกรวงสวรรค์คุณสาโรวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
5พระวินัยแก่งเสี้ยนฐิติญาโณวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
6พระจิรวัฒน์จังพานิชอคฺคชิโนวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
7พระมาโนชมัชมีปิยสีโลวัดโพธิ์รัตนารามคณะจังหวัดราชบุรี
8พระพัลลภแก้ววิลัยปญฺญาวุฑฺโฒวัดโพธิ์รัตนารามคณะจังหวัดราชบุรี
9พระไพรฑูรย์จันทร์บัวสุปภาโสวัดโพธิ์รัตนารามคณะจังหวัดราชบุรี
10พระเบนซ์สิงหเสนาขนฺติวโรวัดโพธิ์รัตนารามคณะจังหวัดราชบุรี
11พระจุฑาธรอุ้ยฟักเจริญฐานวโรวัดโคกหม้อคณะจังหวัดราชบุรี
12พระวินัยเรือนงามปญฺญาธโรวัดโคกหม้อคณะจังหวัดราชบุรี
13พระศราวุฒิปิยะอรุณญาณสํวโรวัดดอนตูมคณะจังหวัดราชบุรี
14พระปัณทัตภัทรสิงหกุลปริปุณฺโณวัดดอนตูมคณะจังหวัดราชบุรี
15พระพลวัฒน์บริบูรณ์นพคุณพลวฑฺโฒวัดดอนตูมคณะจังหวัดราชบุรี
16พระธนภูมิหุ้นเอี่ยมสิริภทฺโทวัดดอนตูมคณะจังหวัดราชบุรี
17พระนรินทร์เหลี่ยมทองรวิวณฺโณวัดดอนตูมคณะจังหวัดราชบุรี
18พระสมชาติหงษ์ทองธมฺมโชโตวัดดอนตูมคณะจังหวัดราชบุรี
19พระฐิติวัฒน์อบบุญฐิติธมฺโมวัดดอนตูมคณะจังหวัดราชบุรี
20พระทนงศักดิ์กล่ำทองทีปธมฺโมวัดโกสินารายณ์คณะจังหวัดราชบุรี
21พระณัฐพลเห็นดีฐานวุฑฺโฒวัดโกสินารายณ์คณะจังหวัดราชบุรี
22พระวทัญญูมุสิกรัตน์ปญฺญาวุฑโฒวัดยางหักคณะจังหวัดราชบุรี
23พระอำนาจโสภาอาภาธโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดราชบุรี
24พระชวินพัฒน์แก้วละเอียดอารยธมฺโมวัดหนองปลาดุกคณะจังหวัดราชบุรี
25พระธนพัฒน์ฟูธนาโชคสุภาธโรวัดหัวโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
26พระธนพงษ์สนทองสนฺติกโรวัดหัวโป่งคณะจังหวัดราชบุรี
27พระธนเดชตั้งรัตนเมธีจตฺตมโลวัดบึงกระจับคณะจังหวัดราชบุรี
28พระทศพลแก้วสนขนฺติพโลวัดหนองกบคณะจังหวัดราชบุรี
29พระรณชัยยะวงศ์ภูริญาโณวัดสัมมารามคณะจังหวัดราชบุรี
30พระธนิศพิมพ์พาพันธ์กิตฺติสาโรวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
31พระคุณากรกันนะปคุโณวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
32พระณัฐวุฒิหมีแรตนนฺทสาโรวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
33พระอภิญโญแย้มคำอภิชาโนวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
34พระอรรถพลสุธาพจน์พลญาโณวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
35พระณัฐพงษ์พันดีดสีฐานิสฺสโรวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
36พระชนะชัยสีเกตุชินวโรวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
37พระอภิสิทธิ์อินทร์นาควิสุทฺโธวัดไผ่สามเกาะคณะจังหวัดราชบุรี
38พระชาญวิทย์ศรีโสภาโชติกวิชฺโชวัดหนองไก่ขันคณะจังหวัดราชบุรี
39พระนวเดชบุนนาคขนฺติยุตฺโตวัดหนองไก่ขันคณะจังหวัดราชบุรี
40พระสมเกียรติสุภาพันธ์รกฺขิตฺธมฺโมวัดหนองไก่ขันคณะจังหวัดราชบุรี
41พระกานต์พนาดรสมตฺโถวัดหนองไก่ขันคณะจังหวัดราชบุรี
42พระวิรัตน์สีนวลออนปญฺญาทีโปวัดหนองไก่ขันคณะจังหวัดราชบุรี
43พระพุทธิพงษ์ใหม่โพธิ์กลางคุณากโรวัดหนองไก่ขันคณะจังหวัดราชบุรี
44พระสุภาพสุขชูสุภทฺโทวัดเขาขลุงคณะจังหวัดราชบุรี
45พระวินัยจังพานิชกนฺตสีโลวัดมาบแคคณะจังหวัดราชบุรี
46พระอรรถพลปานเหลืองอภิวโรวัดมาบแคคณะจังหวัดราชบุรี
47พระไพรวัลย์พูลสุวรรณภทฺทวโรวัดมาบแคคณะจังหวัดราชบุรี
48พระชัยธวัฒน์ทับตับอภิปาโลวัดมาบแคคณะจังหวัดราชบุรี
49พระกิตติโรจน์ปุณยกุลวนิชกิตติปญฺโญวัดมาบแคคณะจังหวัดราชบุรี
50พระกิติศักดิ์วันดีสิริสาโรวัดมาบแคคณะจังหวัดราชบุรี