รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๐๐๐๑ - วัดหนองหอย
ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 88 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพุฒิพงศ์แก้วเพียงเพ็ญสุวฑฺฒโนวัดมหาธาตุคณะจังหวัดราชบุรี
2พระส.อ.ธฤตรุ่งสมัยธมฺมวโรวัดช่องลมคณะจังหวัดราชบุรี
3พระกรกฎโชติพนังกตสาโรวัดเขาวังคณะจังหวัดราชบุรี
4พระสมภพอัตถจริยกุลฐิตคุโณวัดเขาวังคณะจังหวัดราชบุรี
5พระดุษฎีคงถาวรจิรคุโณวัดเขาวังคณะจังหวัดราชบุรี
6พระธีรพงศ์เอี่ยมมาลัยถิรคุโณวัดเขาวังคณะจังหวัดราชบุรี
7พระสุขเชฏคงสินธุ์สมคุโณวัดเขาวังคณะจังหวัดราชบุรี
8พระวนิตการณราชอคฺควิชิโตวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชารามคณะจังหวัดราชบุรี
9พระโกวิทสะใบทองโกวิโทวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชารามคณะจังหวัดราชบุรี
10พระโสภณชอุ่มกฤษกตสาโรวัดเขากรวดคณะจังหวัดราชบุรี
11พระยอดชายจำเจริญผลอภิญฺจโณวัดเขากรวดคณะจังหวัดราชบุรี
12พระปีใหม่สะอาดเอี่ยมปภสฺสโรวัดเขางูคณะจังหวัดราชบุรี
13พระวิชัยตรีเมฆกนฺตวีโรวัดเขาพริกพนารามคณะจังหวัดราชบุรี
14พระทองสุขจันทร์ชาวนาสุจิตฺโตวัดเขาพริกพนารามคณะจังหวัดราชบุรี
15พระมงคลสมานมิตรกณฺตวริโณวัดเขาลอยคณะจังหวัดราชบุรี
16พระสมพงษ์ปาระนันท์จารุวณฺโณวัดเขาลอยคณะจังหวัดราชบุรี
17พระสมชายแก้วพริ้งปภสฺสโรวัดเขาลอยคณะจังหวัดราชบุรี
18พระสมพรจังธนสมบัติขนฺติธโรวัดเขาลอยคณะจังหวัดราชบุรี
19พระนฤดลแปลสุขฐานธมฺโมวัดเขาวังสดึงษ์คณะจังหวัดราชบุรี
20พระธงชัยสุนารัตน์รตินฺธโรวัดคลองโพธิ์เจริญคณะจังหวัดราชบุรี
21พระวิฑูรย์แสงแก้วฐานธมฺโมวัดคลองโพธิ์เจริญคณะจังหวัดราชบุรี
22พระมนตรีทาหว่างกันธุวธมฺโมวัดคุ้งกระถินคณะจังหวัดราชบุรี
23พระประสารเย็นใจสารโทวัดคูบัวคณะจังหวัดราชบุรี
24พระกรพงศ์เกษมราษฎร์กตธีโปวัดแคทรายคณะจังหวัดราชบุรี
25พระโสฬสทองสุขปญฺญาวโรวัดโคกพิกุลเรียงคณะจังหวัดราชบุรี
26พระสมรักษ์ลาภทรัพย์เจริญปภสฺสโรวัดโคกพิกุลเรียงคณะจังหวัดราชบุรี
27พระประกาศิตวงษ์ลายโสธโรวัดดอนแจงคณะจังหวัดราชบุรี
28พระสิทธิศักดิ์เย็นจิตร์ปริชาโนวัดท่าช้างคณะจังหวัดราชบุรี
29พระทนงศักดิ์ทองอร่ามมหาสกฺโกวัดท่าสุวรรณคณะจังหวัดราชบุรี
30พระวรินธรจันทร์เต็มธีรปญฺโญวัดท่าสุวรรณคณะจังหวัดราชบุรี
31สามเณรปัญจภูมิบรรจงกุลวัดท่าสุวรรณคณะจังหวัดราชบุรี
32พระอภิสิทธิ์ออกกิจวัตรสุปญฺโญวัดเทพอาวาสคณะจังหวัดราชบุรี
33สามเณรอดิศักดิ์ศิริโชคพัฒนากิจวัดเทพอาวาสคณะจังหวัดราชบุรี
34พระศุภกฤตศรีสวัสดิ์สุจิตฺโตวัดธรรมวิโรจน์คณะจังหวัดราชบุรี
35พระฉัตรชัยเปียถนอมอนาลโยวัดธรรมวิโรจน์คณะจังหวัดราชบุรี
36พระสมเดชพาล้าวงศ์เจริญสีลเตโชวัดนาหนองคณะจังหวัดราชบุรี
37พระสุนทรกลิ่นสมบัติปิยสีโลวัดนาหนองคณะจังหวัดราชบุรี
38พระวชิระวิบุลยารุณสาทโรวัดบางกระคณะจังหวัดราชบุรี
39พระอนุสรณ์วางเลียมอนุภทฺโทวัดบางลี่เจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
40พระธนวัฒน์งั่วสมบูรณ์กุลวฑฺฒโนวัดบางลี่เจริญธรรมคณะจังหวัดราชบุรี
41พระชัยเรียมวารีวหาจนฺทสาโรวัดบางศรีเพชรคณะจังหวัดราชบุรี
42พระสิงห์คมวรรขำอภินนฺโทวัดบางศรีเพชรคณะจังหวัดราชบุรี
43พระมานพทรัพย์สินกิตฺติสาโรวัดบางศรีเพชรคณะจังหวัดราชบุรี
44พระไฝองคเชษฐสิริมงฺคโลวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดราชบุรี
45พระชญานินเตียทศนาถอธิจิตฺโตวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดราชบุรี
46พระนพชัยนายบุญธมฺมชโยวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดราชบุรี
47พระจันทร์สินอินทรเขมงฺกโรวัดพญาไม้คณะจังหวัดราชบุรี
48พระสมชายพิมเพ็งฐานธมฺโมวัดพญาไม้คณะจังหวัดราชบุรี
49พระสุรเดชปั้นประดับเตชปุญฺโญวัดพญาไม้คณะจังหวัดราชบุรี
50พระสารกรวิบูลยเสขนาถกโรวัดพญาไม้คณะจังหวัดราชบุรี