รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๑๓ - วัดวังก์วิเวการาม
ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติชัยเตชะฐิติกรฐานงฺกโรวัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระวีระหงษ์ประสิทธิ์สนฺตกาโยวัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระเกษมสุทธิวงศ์ษาสนฺตจิตฺโตวัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4สามเณรณรงค์--วัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5สามเณรโจเอ--วัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6สามเณรดำ--วัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7สามเณรมนัสเชาว์จรรยา-วัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสุดใจ-ติตฺวํโสวัดใหม่พัฒนาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9สามเณรชาติชาย--วัดใหม่พัฒนาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10สามเณรพลวัฒน์--วัดใหม่พัฒนาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระณิยุทรทมมืดวรวิริโยวัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12สามเณรจรัญศิริพงษ์บวร-วัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13สามเณรนภา--วัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14สามเณรวีรกุล--วัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15สามเณรเอตาโต--วัดห้วยมาลัยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระขันติหม่องถึงพร้อมปญฺญาทิโกวัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระบัณฑิต-ปญฺฑิโตวัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระสุขสมมะคุนมอญสิริธมฺโมวัดวังก์วิเวการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระจิตรภาณุ-อมโรวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระโจอี้-อินฺทสโรวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระสมศักดิ์-ฐานิสฺสโรวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระดนัยวิฑูรย์จิตฺตกาโรวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระธีรพงศ์ช่วยบำรุงวงศ์อธิจิตฺโตวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระจรัญวงศ์งามชัยกิตฺติสาโรวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระอำนวยไทรสังขชวาลลินอุทโยวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระอาทรไทรสังข์ธิติกุลคมฺภีรปญฺโญวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระธนายุทธพนาอุดมฐิติปญฺโญวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระปิติอมราพิทักษ์นาถปญฺโญวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29สามเณรสมพจน์พรปิยโรจน์วัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30สามเณรสมพงศ์วงศ์ชมภูวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31สามเณรอากา-วัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32สามเณรคงกะพันธ์คงคาแกล้วกล้าวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33สามเณรพุธชัยกฤตยาเรืองรุ่งวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34สามเณรพัทธวีร์ถนัดพงไพรวัดเสน่ห์พ่องคณะจังหวัดกาญจนบุรี