รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๑๒ - วัดเขารักษ์
ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรายุทธเกียรติศิริกุลธนปญฺโญวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระวิชัยจริยาวิชโยวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระวิโรจน์เพชรซางวิโรจโนวัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4สามเณรเดิอนณภัทรตรัยบูชา-วัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5สามเณรชัยพรเตสิริ-วัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6สามเณรพรพงษ์คล้ายจินดา-วัดหนองนางเลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระสวาทมะยุโรวาทปสนฺโนวัดบ้านกรับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสุเชษฐ์นิยมไทยกิตฺติสาโรวัดบ้านกรับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระชนะศึกหอมทวนลมชิตมาโรวัดบ้านกรับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระวัชราวุฒิอุทธาฐิตธมฺโมวัดบ้านกรับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระสัมมากระปุกทองขนฺติโกวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระสายัญย์สุขวงษ์ภทฺทโกวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระพงษ์สิทธิ์ทะรันทร์ปญฺญาวโรวัดสันติคีรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระชวลิตลาวิตาอภิปุณโญวัดสันติคีรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระจักรพงษ์เหมือนอุยกิตฺติญาโณวัดสันติคีรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระทัตพงศ์ศรีเหราถิรธมฺโมวัดห้วยลึกสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระนุชากรมารศรีชุตินฺธโรวัดห้วยลึกสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระกิตติกรสืบบุกธนปาโลวัดสระลงเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระปัญญาโพธิ์สุขอธิปญฺโญวัดศรีบัวทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระธนพลค้ำคูณกนฺตธมฺโมวัดสระกระเบื้องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระอมรศักดิ์เหลืองวิลัยรตนปญฺโญวัดนาใหม่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระชะวาสงวนศักดิ์ชิตมาโรวัดไพรงามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระขจรแช่มชื่นเตชธมฺโมวัดไพรงามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระสายชลเสริมสุขชนาสโกวัดไพรงามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระประกิตทองหารปโมทีโตวัดไพรงามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระเจษฎาเณรเอี่ยมธนวีโรวัดไพรงามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระสุริยะฝอยทองสนฺตจิตฺโตวัดไพรงามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28สามเณรกิตติศักดิ์เสริมสุขวัดไพรงามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระบุญทันดอนดียุตฺติโกวัดเขาศาลาศรีธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระธวัชชัยชูชีพเตชปญฺโญวัดซ้องสาธุการคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระธีรพงษ์จันทร์วรรนะเตชปญฺโญวัดซ้องสาธุการคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระยุทธการแจ่มแจ้งอมโรวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระเสคงนะกตปุณฺโญวัดพงษ์ไพบูลย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระกฤษฎาสืบกลัดสิริธมฺโมวัดพงษ์ไพบูลย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี