รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๑๑ - วัดหนองไม้เอื้อย
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักดาพรหมจรรย์สีลฺคุโนวัดหนองไม้เอื้อยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระรัฐชานนท์ชูชื่นรตนโชโตวัดหนองไม้เอื้อยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระสิทธินันทืสังข์ทองอาภานนฺโทวัดหนองไม้เอื้อยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระครรชิตฉิมพาลีสมจิตฺโตวัดหนองไม้เอื้อยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระวัฒน์พงศ์เสมเพียรธีรวัโสวัดหนองหูช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระพีรพัฒน์โพธิ์ด้วงสุภาจาโรวัดหนองหูช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระตรีเพชรกระแสกันกติตปุญโญวัดหนองสาหร่ายคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสมภพแจ่มศรีกิติติธโรวัดหนองสาหร่ายคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระนทีมาช่วยธมฺมวโรวัดหนองสาหร่ายคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระมนัสอาจคงหาญจนฺทโรวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระบาสเชนร้ายอธิปญฺโญวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระลักษณ์วงษ์สุวรรณสิริปญฺโญวัดเทพมงคลคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระโชคชัยสนมวงษ์ชยพโลวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระธนายงค์แช่มช้อยธนปุญโญวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระเตชัสชนกานต์วงศ์เตชธมฺโมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระมงคลสิทธิ์เจริญสุขสุธมฺโมวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17สามเณรกฤษฎาวุฒิเจริญสุขวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18สามเณรกิจประเสริฐเกิดสิริวัดม่วงเฒ่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี