รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๑๐ - วัดหม่องกระแทะ
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกสิทธิ์งามยิ่งเตชวโรวัดเขาโจดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระประมาณเพ็งอุ่นติกฺขวีโรวัดเขาโจดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระสุวรรณ-สิริธมฺโมวัดเขาโจดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4สามเณรรุ่งเรืองสุนทราลัยวัดท่ากระดานคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระณัฐวุฒิอาคมเวชฐิตเมโธวัดท่ากระดานคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6สามเณรธนวัฒน์บัวงามวัดแก่งแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระวิศรุทกงซุยอธิจิตฺโตวัดเกาะบุกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสารใจภาคภูมิฐานิโยวัดเกาะบุกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระธนภัทรนภัสกัลยาโกวิโทวัดเกาะบุกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10สามเณรกฤษณะกันธวงศ์วัดวังผาแดงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระปิตินันท์สว่างเนตรยโสธโรวัดวังผาแดงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระพายุป้องนาคจนฺทสาโรวัดองสิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระธิบดีนัดสินเที๊ยะอธิปญฺโญวัดองสิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระริติกรอิ่มวิไลวรรณปญฺญาธโรวัดถ้ำผาพิรุณคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระไตรภพทับยางตปสีโลวัดถ้ำผาพิรุณคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระโจโต้งฟ้าสิริธมฺโมวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระฤทธิชัยวงวัฒนสินสุขสิริวุฑฺโฒวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระธีรวัฒน์โฮมภิรมณ์สุวณฺโณวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระชยานันท์สุทธิ์รักษ์สุธมฺโมวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระมงคลแก้วสดกนฺตวีโรวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระจักรพันธ์พิทักษ์วนาราษฏร์จนฺทสาโรวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระชัยวิทย์ทองโยธีสนฺตจิตฺโตวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระวาทินเขตสูงเนินฐานวีโรวัดถ้ำองจุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระธาตุพนมสองทองมหาลาโภวัดศรีเกษตรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระธนพัฒน์ยิ้มยวนจารุธมฺโมวัดศรีเกษตรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระศิลาศรีจันทราเตชวโรวัดศรีเกษตรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระวิศาลประพฤติธรรมขนฺติโกวัดทุ่งนาวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระเฉลิมพงศ์จันทวงศ์ญาณสํวโรวัดทุ่งนาวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี