รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๙ - วัดเขาวัง
ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภกรบุญมีวีรภัทร์ปุญฺญกาโมวัดเลาขวัญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระธนกรชินรัมย์ฉนฺทโกวัดเลาขวัญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระอรรถพลสุนทรวิภาคกมฺพุวณฺโณวัดเลาขวัญคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระดมกริชอู่ทองสุทฺธิโกวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระบรรเทิงวงษ์สุวรรณสุวณฺโณวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระบุญมาโกสินทรปุณฺณลาโภวัดเขาแยงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระอนุรักษ์ไพรชาติอภิชาโตวัดเขาแยงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระอลงกรณ์เลิศเลาขวัญศิริวณฺโณวัดเขาแยงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระธนวัตน์แสงจันทร์โกธนลาโภวัดสุวรรณคีรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระญาณเกียรติติณราชอคธมฺโมวัดสุวรรณคีรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระไพโรจน์ชูทองวรปญฺโญวัดหนองอำเภอจีนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระสุทธิรักษ์สุพรหมภักตร์คุณลาโภวัดหนองอำเภอจีนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระเดชสิทธิ์สาระสารินทร์สิทฺธิญาโณวัดหนองอำเภอจีนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระทิวากรทองอินทร์สุทฺธิลาโภวัดหนองอำเภอจีนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระทินกรพรหมรัตน์เมธิกลาโภวัดหนองอำเภอจีนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระสุเจตน์โพธิ์ประพันธ์สุจิตฺโตวัดน้ำลาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระธรรมธัตพูลฉิมจิรลาโภวัดน้ำลาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระพรชัยเอี่ยมศรีนิรันดร์ชยฺยลาโภวัดน้ำลาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระวัลลภหงษ์เวียงจันทร์จนฺทโชโตวัดน้ำลาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระชัยเดชมหาปันชยฺยลาโภวัดน้ำลาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระชานนท์อุดมทรัพย์นนฺทโกวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระกรวิชญ์ใจบุญสิริปุญโญวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระพลวัฒน์คงคาพลวํโสวัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระปรีชาพลพาราพลธมฺโมวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระไชยาเสียงดังชยวํโสวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระพงศ์พัทธ์โพธิ์ศรีทองสุภทฺโทวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระทนงค์กลับสงวนฉนฺทธมฺโมวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระสมนึกกลับสงวนสมจิตโตวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระปรัชญาจันทร์นาลาวปภสฺสลาโภวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระถนอมศักดิ์เปี่ยมทองถวโรวัดหนองเค็ดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระพลพัชร์โมราสุดจนฺทสาโรวัดหนองเค็ดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระเอกพจน์แก้วขวัญฐิติกลาโภวัดหนองนกแก้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระสุวัตรไฝเพชรนขฺติโกวัดหนองนกแก้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระสราวุธศรีเหราสิริวุโธวัดช่องกลิ้งคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระสมชายแก้วโกศีธมฺมิกลาโภวัดหนองพลองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระพรหมพิทักกษ์ศรีกนกกลฺลยาโณวัดผาแดงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระศักดาอินทรำพันสุจิณฺโณวัดผาแดงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระประสิทธิ์กลิ่นเกตุปิยสีโลวัดผาแดงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระสหรัฐเผื่อนพุกกตคุโณวัดหนองมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระศตวรรษกอละพันยธุ์คุณากโรวัดมะลังกาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41พระพิพัฒน์อิ่มรสฐานวีโรวัดเขาวงพระจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
42พระสิทธิชัยอินสว่างเขมิกลาโภวัดหนองฝ้ายคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43พระเฉลิมพลศรีอ่อนฉนฺทลาโภวัดชุมนุมพระคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44พระพระดำรงศรีน้ำเงินสุธมฺโมวัดเขาน้อยศรีน้ำเงินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45พระพระคำนึงโพธิ์พูลพรหมฉนฺทลาโภวัดเขาน้อยศรีน้ำเงินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46สามเณรภานุพงค์เล็กพลับ-วัดเขาแยงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47สามเณรไกรน้อยแจ๊ดนาลาว-วัดหนองอำเภอจีนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48สามเณรธนวัฒน์มาโส-วัดตลุงเหนือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49สามเณรอภิวิชญ์ขวัญงาม-วัดชุมนุมพระคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50สามเณรธนัตท์ศรีอุบล-วัดหนองฝ้ายคณะจังหวัดกาญจนบุรี