รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๘ - วัดพังตรุ
ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรุตม์เข็มทองอภิปุญฺโญวัดห้วยสะพานคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระศักดิ์สิทธิ์หอมชื่นสุภทฺโทวัดวังรักราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระปรีชาพีระสงครามจกฺกวโรวัดวังรักราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระกฤษดาบ้านกล้วยชาคโรวัดวังรักราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระอนุชาทบประดิษฐ์ชาตปญฺโญวัดนาพระยาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระธ๊รภัทรภูนพันธ์เอี่ยมญาณสุทฺโธวัดนาพระยาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระต่อพงษ์ขันจาดสุภาจาโรวัดนาพระยาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสิรภพศรีหะดมเตชธมฺโมวัดหนองโรงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระนครินทร์เปรมปรีดิ์วชิรญาโณวัดคงคาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระธันวาชื่นชมธนวํโสวัดทุ่งสมอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระเกียรติภูมิเมฆฉายอริญฺชโยวัดดอนเจดีย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระอภิสิทธิ์ชื่นชวนถิรปญฺโญวัดดอนเจดีย์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระอธิคมนุชนาทสิริจนฺโทวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14สามเณรเจษฎษภรณ์นันทจักรวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15สามเณรชยังกูรแซ่ซื้อวัดหนองขุยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระชาตรีพุ่มเกษมคุณวํโสวัดหัวรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระวัฒนากรกลั่นบุศย์ฐิตเมโธวัดสระสำเภาทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระพิชัยยุทธบุตรเตรตโนวัดสระสำเภาทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระทักษิณกลั่นเชื้อทตฺตมโนวัดสระแก้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระธนาพัฒน์ตรีเดชาสุจิตฺโตวัดบ้านทวนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระพงศธรจิตธรรมขนฺติพโลวัดบ้านทวนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระลิขิตดอกไม้รตโนวัดบ้านทวนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระชัยวัฒน์ศรีภุมมาฐานิสฺสโรวัดบ้านทวนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระสุนันท์ศรีภุมมาฐิตธมฺโมวัดบ่อหว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระชัยยาสมใจเพ็งปริปณฺโณวัดบ่อหว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระนทีท่าฉลาดโกวิโทวัดดอนงิ้วคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระรุ่งอรุณอินสวาสดิ์อรุโณวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระกฤษดาชาวนาดอนกิตฺติสาโรวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระพัฒนะจันทฤทธิ์กนฺตธมฺโมวัดพุทธบูชาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระอัมรินทร์ยอดแก้วพุทฺธรกฺขิโตวัดเบญพาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระสนใจระหงษ์ทองปยุตฺโตวัดพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32สามเณรเขตต์ขัณฑ์เพ็งพลกรังวัดบ่อระแหงคุณารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระรัตนธัชพรเลิศเกษมสุขธมฺมวโรวัดรางสมอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระนันทชัยภิรมรย์ศาสตร์กุลอภิปุญฺโญวัดตรีมิตรประดิษฐารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระสราวุธสุดใจสุภาจาโรวัดตรีมิตรประดิษฐารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระณัฐวัฒน์มณีวิหคปญฺญาธโรวัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระกิตติพันธุ์พรหมชนะกิตฺติปญฺโญวัดรางหวายคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระเกียรติศักดิ์โพธิ์มณีกตปญฺโญวัดวังกุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระทองพูนหอมทวนลมอติธมฺโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี