รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๗ - วัดทุ่งมะสัง
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระถวิลทองละมูลโชติโกวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระประพันธ์เหมือนคล้ายสติโกวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3สามเณรธีราพรรัตนะโคตน์วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4สามเณรนิรังษ์พนาอุดมวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5สามเณรภาคินชาวท่าไชยวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6สามเณรวิชัยลวงงามวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7สามเณรสุรินทร์ทองผาตระหง่านวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8สามเณร.สิทธิกรโมกหลวงงวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9สามเณรฐิติธรพุทธชูวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10สามเณรธีรยุทธ-วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11สามเณรบรรพตศรีจันทร์วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12สามเณรศักดิ์สดาใจบุญวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13สามเณรชิษณุพงศ์โหราวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14สามเณรชนวีร์โหราวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15สามเณรจิรพงษ์ทองผาชะง่อนวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16สามเณรณัฐวัฒน์สุธาพจน์วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17สามเณรอนุศรศุภะวนาพงษ์วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18สามเณรพันธวัชเนียมหอมวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19สามเณรเกียรติคุณสืบศักดิ์วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20สามเณรชัยชะม่วงแก้ววัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21สามเณรธีรพลเหมือนใจวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22สามเณรวงศกรสืบดาวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23สามเณรศิริกรอิมอำนวยวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24สามเณรอาณกรมูลทองสงค์วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25สามเณรอาทิตย์-วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระอุทานจดจำอุทาโณวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระณัฐกฤษณ์มหาโชติทีฆายุโกวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระสำราญดีบุกกิตฺติสาโรวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระปัญญาวงษ์สวัสดิ์รกฺขิโตวัดหนองเข้จันทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระประเทืองธนประเสริฐปญฺญาโทวัดหนองเข้จันทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระสำเริงตรีธัญญาทีปธมฺโมวัดหนองกร่างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระอุทัยคล้ายเจ๊กจนฺทสาโรวัดหนองกร่างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระวันชัยกุยสุวรรณ์วิชโยวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระนิติภูมิพงษ์คล้ำปิยธมฺโมวัดเนินบรรพตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระสำเนียงแสงเงินทีปธมฺโมวัดชัฏน้ำเงินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระสมมาตรสามคุ้มพิมโสภโณวัดหนองหว้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระอชิตพลตรุษสกุลอนุตฺตโรวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระศิริศักดิ์เพ็งสุขนราสโภวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระธนกฤตนนทารักษ์กนฺตสาโรวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระสะท้านกระต่ายทองกุสโลวัดหนองแดงวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41พระนิคมเมี่ยงชมอภินฺนโทวัดหนองแดงวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42พระโสภณพรมโสตอิทฺธิปญฺโญวัดหนองปลวกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43พระธวัชชัยสระพลอยธมฺมธโรวัดหนองปลวกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44พระสมยศเกษรุ่งเรืองชาตเมโธวัดหนองปลวกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45พระเกษมกิจโชติกากลญาโญวัดหนองปลวกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46พระสหัสวรรษ์เซี่ยงอึ้งปริสุทฺโธวัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47สามเณรพิทยุตม์สระหงษ์ทองวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48พระจิรเดชผลินธรพลญาโณวัดหนองปลวกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49พระมานิตย์นิลพัตรกุสลธมฺโมวัดถ้ำผาวังจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
50พระบุญส่งเสือมัจฉะจารุวณฺโณวัดถ้ำผาวังจันทร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี