รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๕ - วัดน้ำตก
ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐวุฒิผมฟ้าฐิติโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระสุเมธดีท้วมธมิมวโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระเวชชัยแก้วสมนึกจกฺกวโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระราเชนทร์เบอร์คานฐิติโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระวันชนะบุญเชิดจนฺทโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระนักรบชัยสงครามปภสฺสโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระอิศนเรศแต่งกลางสนฺติธมฺโมวัดวังกระแจะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระชนิตชัยวัฒนาแก้วศรีเพชรสุทนฺโตวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระประพันธ์จงผลผลธมฺโมวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระวศินอาภะระโนธมฺมธโรวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระจิรัฏฐ์วิเชียรพิทยาอินฺทญาโณวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระเฉลิมพลเลียบทวีญาณธมฺโมวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13สามเณรจิรายุราชประมาวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระอภิชัยตรีสันเทียะอภิชาโนวัดใหม่ดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระสุธาแสงจันทร์อคฺคธมฺโมวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระแสน-สุทตฺโตวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระนพดลสิงห์แก้วรตนสิงฺโหวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระชัยญากุมุทสุทธิกุลสุทฺธิกุโลวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระรณจักรนาคขำสิริวณฺโณวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20สามเณรบุญฤทธิ์แผ้วตันวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21สามเณรเอีย-วัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22สามเณรอิสริยะพ่วงศรีรักษาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระสมุทรโสดสงค์ปญฺญาวโรวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระขวัญแสงเทศฐานวุฑโฒวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระอรรถรัตน์แสงเทศอภิปุณฺโญวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระสมศักดิ์คอนโตขนฺติโกวัดวังใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระคณาพจน์เครือเซ็งสามตฺถิโกวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระชัยวัฒน์ใจรื่นจารุธมฺโมวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระสุดใจผอบทองกิตฺติปาโลวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระชำนาญราชสีห์ปภสฺสโรวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระฉลาดแนวถาวรสิริวณฺโณวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระกฤษชัยกุลสิริชัยปรีชากุลปริปุณฺโณวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระสมศักดิ์กลิ่นผกาปภสฺสโรวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระกวีเกตุรัตน์กวิวํโสวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระรันดรใจซื่อกาญจโนวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระอำนาจเสลิ้มอธิวโรวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระทรงเดชคงเจริญกนฺตธมฺโมวัดสมานสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระสหรัฐรอดสถิตย์ปณฺฑิโตวัดสมานสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระสมชายคุงฟ้ารัมย์อธิวณฺโณวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระประจักษ์แสนโคตรญาณวโรวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41พระลือชาตระกลูรัมย์สิริปญฺโญวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42พระพงศกรอินทรโสภากนฺตวีโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43พระสนไชยวงศ์สมาหิโตวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44พระอานันต์คำเป็งสุธีโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45พระชัยศิริมีอำพันธ์วฑฺฒโนวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46พระณัฐวุฒิพิมเลขารตินฺธโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47พระวิรัตน์จิมเจือวิสุทฺโธวัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48พระโชติหมื่นโยชอนาวิโลวัดหนองแจงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49พระเพชร-ถาวโรวัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50พระพัฒน์สุพรรณอ่องธีระปญโญวัดถ้ำเสือดาวคณะจังหวัดกาญจนบุรี