รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๓ - วัดวังขนายทายิการาม
ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปองคุณสืบยิ้มปคุโณวัดดอนครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระกฤษณะก่ำแก้วกฤษโณวัดถ้ำแฝดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระปัญญาชูกลิ่นสุวณฺโณวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระวัลลภวีสมปญฺญาธโรวัดบ้านถ้ำคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระอาตรียะเอี่ยมใจดีวชิโรวัดหนองตะโกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระอัคเดชคชชะกิตฺติธโรวัดท่าตะคร้อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระรัชกรเทวีธมฺมปาโลวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระจรินทร์ขำกุศลกิตฺติวุฑฺโฒวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระปิยะธรรมวิเศษรตนญาโณวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระตะวันเขียวหอมวสุตฺตโมวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระกิติภูมิบุญสุดีกิตฺติสุวณฺโณวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระชีวาดำรงไทยชีวสุวณฺโณวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระอนันล้าวงสาอานนฺทนาโควัดห้วยนาคราชคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระเขมราฐใจปิงเขมนาโควัดห้วยนาคราชคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระธวัชชัยภัคพาณิชย์ธชนาโควัดห้วยนาคราชคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระฉัตรชัยดีท้วมวรธมฺโมวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระฐากูรผ่องใสฐิตธมฺโมวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18สามเณรพชรพลเลิศจรัสศรีวัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระเอกาศินสุดโลกเทวธมฺโมวัดม่วงชุมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระเปรมชยุตพ้นภัยโชติปญฺโญวัดม่วงชุมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระโสธรพ้นภัยอภิปุณฺโณวัดม่วงชุมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระลิขิตสุดสวงค์ทิวากโรวัดม่วงชุมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระเจษฎาสาลีกงไชยสุขวฑฺฒโนวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระธัญธรพุ่มสบายธมฺมวฑฺฒโนวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระเอนกใจเป็นสุขสิริวฑฺฒโนวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระกิติภูมิมั่นจันทร์กิตฺติวฑฺฒโนวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระธเนศเนตรตระสูตรธนธมฺโมวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระพิสิษฐ์ศกุลสมประสงค์วีรจิตฺโตวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29สามเณรประดิษฐ์แสงทองวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30สามเณรอาทิตย์นามพิมพ์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระรุ่งอรุณยางงามปริปุณฺโณวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระณัฐณรงค์ปานมาจนฺทสาโรวัดโพธิ์ศรีสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระรัชชานนท์สุทธาวาสจิรวฑฺฒโนวัดวังศาลาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34สามเณรธนสรรสมพลเอี่ยมอาจวัดวังศาลาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระพุฒิพงษ์พัฒนวัชรกุลอภิชาโนวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระสุรภัทร์คชมนต์สุขวฑฺฒโนวัดใหญ่ดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระบุญเกิดแซ่งั้นกนฺตาโภวัดเมตตาปิตยานนท์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระสุรชัยภูทิพย์สุรชโยวัดเมตตาปิตยานนท์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระศิโรจน์รุ่งแจ้งอุปสโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระอุดมแจ่มถนอมอาสโภวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี