รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๒ - วัดท่าเสด็จ
ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรพงศ์ผ่านพรมฐิตธมฺโมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระกฤษนะน้ำใจตรงกิตฺติปญฺโญวัดขันติเมตตาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระณัฐวุฒิเกตุดีวิชิโตวัดขันติเมตตาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระมนตรีอรชรติสรโณวัดขันติเมตตาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระธนกรเอกจีนกุสโลวัดขันติเมตตาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระณรงค์ศักดิ์เณรพงษ์ฐิตสีโลวัดขันติเมตตาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระธวัชชัยอันเปรมกตธมฺโมวัดขันติเมตตาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระธนกรหอมจันทร์ธมฺมโชโตวัดขันติเมตตาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระเกษมชังจินดาเขมจาโรวัดท่าพุราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระพนมบุตรนิยมอนฺทสาโรวัดท่าพุราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระเวชพิสิฐม่วงชูภูริวฑฺฒโนวัดดอนสว่างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระศราวุธแจ่มศรีกิตฺติภทฺโทวัดดอนสว่างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระณัฐพลนิยมพันธ์จตฺตมโลวัดดอนสว่างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระวิเชียรศิริบุตรเมธิโกวัดยางเกาะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระดอกรักศิรีกุลสุมโนวัดเขาปู่คงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระประทวนคงคากุลชวโนวัดเขาปู่คงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระสถาพรคงคากุลปภาโรวัดเขาปู่คงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระจักรกฤษณ์ประจำไพรฐิติโกวัดเขาปู่คงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระสิรธีร์มะโรงทองฐานวโรวัดเขาปู่คงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระสิรภพมะโรงทองฐานกโรวัดเขาปู่คงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระอรรตพรหวานชิตกมฺมสุทฺโทวัดจรเข้เผือกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระน้องเชื้อกิตติกาลอินฺทญาโณวัดจรเข้เผือกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระนิติพงษ์แก้วไทรหาญฐิตโสภโณวัดจรเข้เผือกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระวีระชัยสีรีขนฺติโกวัดจรเข้เผือกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระอนาสรณ์จันทร์มีล้นอนุตฺตโรวัดจรเข้เผือกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระคำรณผุสดีอตฺถกาโมวัดทุ่งสกุลทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระบริพัฒน์บัวสอนฐตสีโลวัดทุ่งสกุลทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระส่วนวงษ์จูอชิโตวัดทุ่งสกุลทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระนัฐพลตั้งสุขสารปิยโกสโลวัดหนองหญ้าปล้องคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระพนาดรตั้งสุขสันต์จนฺทโกวัดไทรทองพัฒนาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระธงทิวหิรัญกุลปญฺญาธโรวัดไทรทองพัฒนาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระธนกรเศรษฐีบุตรสุขิโตวัดไทรทองพัฒนาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระวสันต์เหล่าจันทร์วรธมฺโมวัดไทรทองพัฒนาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระหัสหมื่นจรปสนิโนวัดหินแท่นลำภาชีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระเสกสิทธิ์สายแก้วธมฺมจาโรวัดถ้ำเขาชะอางค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระอาทรแซวใจดีสนฺตมโนวัดหนองหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระจิรายุจำเหล่ปญฺญาวุโธวัดหนองหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระอาทิตย์พิมพิกุลอายุโทวัดหนองหินคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39สามเณรอเนกอาจปักษาวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40สามเณรกจรศักดิ์ภูสีฤทธิ์วัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41สามเณรวริทธิ์ธรวรฉัตรวัดกุสาวดีคณะจังหวัดกาญจนบุรี