รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๗ - วัดสองพี่น้อง
ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภโชคสมใจสุธมฺโมวัดสองพี่น้องคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระสุรศักดิ์ศรีอิ่มสุรเตโชวัดสองพี่น้องคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3สามเณรสิทธิไกรอภัยราชวัดสองพี่น้องคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระนภดลสุวรรณเดชขนฺติธมฺโมวัดศรีเฉลิมเขตคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระณัชพลกิตฺติสาโรอ่องอยู่สุขวัดใหม่นพรัตน์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระธนนท์ชัยอาทโรกุฬาวัดใหม่นพรัตน์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระกลอยผิวขำอนาลโยวัดใหม่นพรัตน์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระแดงบุญนาคอภโยวัดดอนมะนาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระธรรมนูญใจเอื้อยวิสุทฺโธวัดเทพพิทักษ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระไพรวัลย์เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอหึสโกวัดหนองแขมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระณรงค์หมื่นกาญน์ฐิตคุโณวัดหนองแขมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระศุภกรหยกพิทักษ์โชคอมโรวัดหนองวัลย์เปรียงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระชาญณรงค์สุขประเสริฐอรุโณวัดหนองวัลย์เปรียงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระทรงพลเจริญศรีสุจิตฺโตวัดหนองวัลย์เปรียงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15สามเณรมนต์ชัยนามเมืองวัดหนองวัลย์เปรียงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16สามเณรดิวกลิ่นขจรวัดหนองวัลย์เปรียงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระจตุรพรใจกล้าจตุวฑฺฒโนวัดทุ่งคอกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระสุวัฒน์ทรงศรีสุวฑฺฒโนวัดทุ่งคอกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระมุทรษรจิตรปสนฺโนวัดทุ่งคอกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระณรงค์ศักดิ์คำวัตร์วราโภวัดหัวกลับคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระภานุพงษ์สุริยะกานนท์กทฺทปญฺโญวัดบ่อสุพรรณคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระพีรพลใจดีธีรปญฺโญวัดบ่อสุพรรณคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระศิลาไทยงามศิลป์โชติโกวัดบางซอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระศุภกรชูกลิ่นหอมปิยสีโลวัดบางซอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระณัฐพลชาวโพธิ์สระณฎฺฐพโลวัดบางซอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระโสภณเสียงล้ำเลิศโสภโณวัดบางซอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระนุกูลฮวดศรีคมฺภีโรวัดลาดประทุมทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระวังไทยประเสริฐขนฺติโกวัดโบสถ์ดอนลำแพนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระสุริยาไทยประเสริฐธมฺมวโรวัดโบสถ์ดอนลำแพนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระบุญส่งยอดหาญปญฺญาปสุโตวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระวิฑูรณ์ใจธรรมฐิติโกวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระปฐมพรเกตุโรจน์มหาลาโภวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระสาธรปีสิงห์สุขิโตวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระเอกราชพันธุ์สมบูรณ์ชวนปญฺโญวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระบัญญัตินาคคำปุญฺญมโนวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36สามเณรเทียนชัยขุนคงมีวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37สามเณรธรรมานุวัติเขียนบัณฑิตวัดไผ่โรงวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระปริญญาบุษบงค์กตปุญโญวัดท่าข้ามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระปฏิการทองเอกปภากโรวัดท่าข้ามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระโภคาวินท์พุทธกุลโสธรฐิตคุโณวัดโคกงูเห่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระสิรวิชญ์วิเศษยโสธโรวัดโคกงูเห่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42พระทัศวัฒน์นาเมืองปภาธโรวัดบางบอนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
43พระสิทธิพงษ์เอื้อเฟื้อฐานกโรวัดบางบอนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
44พระพรชัยเข็มทองชยวโรวัดใหม่พิบูลย์ผลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
45สามเณรณัฐพงษ์แก้วสระแสนวัดท่าเจดีย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
46พระศราวุธแว่นแก้วสราวุโธวัดทองประดิษฐ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
47พระอาทิตย์ศักดิ์บำรุงอาภาธโรวัดบางสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
48พระสมโภชน์อิ้วอำพันธุ์ภทฺรธมฺโมวัดบางสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
49พระแผ่นดินกลิ่นมณฑาฐานธมฺโมวัดสว่างอารมณ์ราษฎร์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
50พระสุธีรพัตร์เนียมประเสริฐปภสฺสโรวัดสว่างอารมณ์ราษฎร์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี