รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๖ - วัดดอนบุบผาราม
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเกรียงศักดิ์เรืองรุ่งกิตฺติวณฺโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระสมรสแซ่ภู่โชติญาโณวัดถั่วคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3สามเณรธนภัทรกรูดสันเทียะวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4สามเณรณัฏฐ์วุฒิมะปรางหวานวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5สามเณรสุวงศ์ยะคงคาวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6สามเณรธีรพงศ์ภัทรนันทากรวัดพยัคฆารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระณัฐพงษ์จ่ายเพ็งสิริวํโสวัดม่วงเจริญผลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระณัฐชัยพลเสนกตสาโรวัดน้อยชมภู่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระประสิทธิชัยรุ่งแจ้งอนาลโยวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระศุภกรนรสิงห์มหาปญฺโญวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระสมพงษ์ปานสุวรรณ์ฐานสมฺปนฺโนวัดวังพลับเหนือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระสุรวุฒิอินทรประสาทปสณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระขจรบินทะจรกลฺยาโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระกาณัฐภูมิ์เอมอุ่นจิตรรัตสุจิณฺโณวัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15สามเณรแสงตะวันมณีพันธ์วัดเสาธงทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระชูชัยเหมราย์ญาณกนฺโตวัดโพธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระสรวิชญ์บำรุงเพ็ชรมนาโปวัดหนองเพียรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระวันชัยปรางทองอุทโยวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระสิรวิชย์ฉัตรเงินสิริธโรวัดไผ่พันมือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระอรุณบำรุงพืชสิริปุณฺโณวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระประสิทธ์อ่อนสีอธิจิตฺโตวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระมงคลเอี่ยมประเสริฐฐานิสฺสโรวัดสามจุ่นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระภานุวัฒน์เปี่ยมสินคุเณสโกวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24สามเณรรณกรพุ่มเงินพวงวัดห้วยสุวรรณวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระประทุมบุญเรืองรอดอุตฺตสาโรวัดคลองชะอมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระวินัยชูวงษ์ฐิตวิริโยวัดป่าพระเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระกิตติศักดิ์อู่สุวรรณกิตฺติสกฺโกวัดวสันตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระทองพูลวงศ์เมืองมหาวีโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระบุญทรงสว่างศรียสวฑฺฒโกวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระสุธีศิลาจนฺทธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระสมพรชาวเขาเวียงกนฺตธมฺโมวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32สามเณรธันวาบุญศรีรอดวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระสหรัฐแจ่มแจ้งสิริปุญฺโณวัดคลองชะโดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระอัคเดชเกษมณีฐานธมฺโมวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35สามเณรสุพจณ์แก้วสุวรรณวัดเถรพลายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระอภิวัฒน์เรืองศรีอิทฺธิญาโณวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระกฤษณะฤกษ์ดีธมฺมพโลวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระเบิ้มล้อมวงษ์ธมฺมกาโมวัดพังม่วงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระโยธินเพ็งเคลือบฐิตปุญฺโญวัดบรรไดทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี